Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Opieka Długoterminowa

02.01.2012

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Kierownik
 • Otylia Schönborn - magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Personel
 
Zastępca Kierownika - Bożena Dyderska
 
Lekarze pracujący w zakładzie:
 • Wiesław Sarnecki - specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Maciej Kiełbratowki - lekarz
Pozostały personel pracujący na oddziale:
 • Technik fizjoterapii - Anna Sulczewska
 • Specjalista pracy socjalnej - Anna Szuszka
 • Logopeda - Małgorzata Niżnik
 • Terapeuta zajęciowy - Anna Witczak
 • Technik fizjoterapii - Julian Oleksyk
 • Fizjoterapeuta - Łukasz Kotecki
 • Technik fizjoterapii - Adriana Ptaszyńska
 • Fizjoterapeuta - Anna Wojdyło
 • Psycholog - Agnieszka-Kuriata
Telefony
 
68 47 57 713, 513 132 890 - Kierownik zakładu
68 47 57 704 - Fax
68 47 57 717 - Dyżurka pielęgniarek 1
68 47 57 702 - Dyżurka pielęgniarek 2

Zakres usług
 • Stacjonarna opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa realizowana w ramach Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest świadczeniem medycznym, które skierowane jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Wymagających całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji. Polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przewlekle chorych, skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
 
Do stacjonarnego zakładu opieki długoterminowej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazanie jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
 
Decyzje o przyjęciu podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem w oparciu o dokumentację.
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom chorym świadczeń w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.
 
O zakładzie
 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dysponuje 56 miejscami. Zakład dysponuje pokojami dziennego pobytu z RTV oraz salą rehabilitacyjną z bogatym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do rehabilitacji. Zakład jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Pacjenci objęci są kompleksową opieką doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego.
 
Zasady przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
 
Decyzję o przyjęciu pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.),
 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
Skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o kwalifikacji osoby do pobytu w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
 
Decyzja o skierowaniu do ZOL wydawana jest na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy. Pobyt pacjenta może ulec skróceniu lub przedłużeniu w zależności od dokonywanej co miesiąc oceny stanu pacjenta w skali Barthel.
 
W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów dalszy pobyt nie jest refundowany przez NFZ.

Zasady objęcia Pielęgniarską Opieką Długoterminową domową

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej sprawowanej w warunkach domowych mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.

Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest: 
 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową domową.
Okres objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się, co miesiąc.
 
W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów wg zmodyfikowanej skali Barthel, NFZ nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.
 
Pielęgniarka opieki długoterminowej nie może udzielać świadczeń chorym objętym opieką:
 • przez hospicjum domowe,
 • przez inny zakład opiekuńczy udzielający świadczeń gwarantowanych w warunkach stacjonarnych,
 • przez zespół długoterminowej opieki domowej dla pacjentów/dzieci wentylowanych mechanicznie,
 • chorym w ostrej fazie choroby psychicznej.
Zgłoszenia pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej można dokonać:
 • telefonicznie pod nr telefonu 68 475 75 713 z możliwością nagrania zgłoszenia na automatyczną sekretarkę oraz całodobowo przez fax na nr 68 475 75 704,
 • osobiście lub za pośrednictwem innej osoby w Sekretariacie Szpitala w Żarach, ul Pszenna 2 oraz w Lubsku, ul. Poznańska 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1430.
W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy podać imię i nazwisko pacjenta, adres oraz numer telefonu kontaktowego. Pielęgniarka opieki długoterminowej domowej skontaktuje się z pacjentem lub jego opiekunem.
 
Odpłatność pacjentów za pobyt

Osoba przebywająca w zakładach opieki długoterminowej ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r., poz. 731).
 
 
Galeria zdjęć Zakładów Opieki Długoterminowej

Załączniki