Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

29.11.2018

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

Żary, dnia 29.11.2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

I.     UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA
1.    Nazwa: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
2.    Adres:   68-200 Żary, ul. Pszenna 2
3.    Telefon:  68 475 76 00, e-mail: info@szpitalnawyspie.pl
4.    Osoba uprawniona do kontaktów: Kierownik Działu Kadr Mariola Grenda tel. 68 475 75 605 lub 606.

II.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz  zastępstwo w zakresie kierowania i zarządzania oddziałem szpitalnym w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.
2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale szpitalnym  w następujących Oddziałach:
- Noworodkowym,
- Geriatrycznym,
- Ginekologiczno-Położniczym,
- Intensywnej Terapii.
3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy oraz kierowanie i zarządzanie   Zakładem Diagnostyki Obrazowej.
4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej.

III.    POZOSTAŁE INFORMACJE
1.    Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu (zwanych dalej: SWKO).
2.    Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
3.    Kryteria oceny ofert: Wynagrodzenie, jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość.
4.    Termin składania ofert: 13 grudnia 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie  lub na adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 (liczy się data wpływu).
5.    Otwarcie ofert:  13 grudnia 2018 r. godzina 12.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia (pok. nr 23)
6.    Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
7.    Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
8.    Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia.

Prezes Zarządu
Jolanta Dankiewicz

Załączniki