Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

07.06.2018

Sprzedaż energii elektrycznej

Ogłoszenie nr 569457-N-2018 z dnia 2018-06-07 r.
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpitalnawyspie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamknietej kopercie - posłaniec, drogą pocztową, osobiście
Adres:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary pokt. nr 14 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-20/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dostawa energii elektrycznej dla trzech punktów poboru w Żarach: 1) P1. 68-200 Żary ul. Boh. Getta 15 moc umowna – 49 kWh grupa taryfowa – C22A licznik nr – 96860680 nr przyłącza – PLENED00000590000000000413270467 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 30 000 kWh. 2) P2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2 moc umowna – 27 kWh grupa taryfowa – C11 licznik nr – 10736551 nr przyłącza – PLENED00000590000000000305645442 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 72 000 kWh. 3) P3. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna – 195 kWh grupa taryfowa – B21 licznik nr – 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 1 250 000 kWh. Zadanie nr 2 – dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku: P1. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 moc umowna – 30 kWh grupa taryfowa – B11 licznik nr – 04943421 nr przyłącza – PLENED00000590000000000412780459 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 200 000 kWh. 2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej: Zadanie nr 1 dla trzech punktów poboru w Żarach łącznie : 1 552 000 kWh, tj. 1) P1 68-200 Żary, ul. Boh. Getta 15 – w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 30 000 kWh 2) P2. 68-200 Żary, ul. Skarbowa 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 72 000 kWh 3) P3. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. wynosi: 1 250 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 i P2 rozpocznie się od 01.01.2019r. natomiast sprzedaż energii do punktu poboru P3 rozpocznie się od 01.09.2018r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Zadanie nr 2 dla jednego punktu poboru w Lubsku łącznie : 200 000 kWh, tj. 1) P1. 68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2- w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 200 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 rozpocznie się od 01.01.2019r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w Zakresie Zadania 1 i Zadania 2 do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej. 4.Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: a) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 23 grudnia 2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. 6 . Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: a) dla punktu poboru stanowiących Zadanie 1 i 2 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 – 479 Poznań 7. Prognozowane dwuletnie zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . 8. Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: a) nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, b) oznaczenie grupy taryfowej, c) okres rozliczenia, d) numer licznika energii czynnej, e) rozliczenie energii czynnej: 1) mnożną odczytu, 2) zużycie [ kWh ], 3) cenę jednostkową [ zł/kW ] 4) wartość [ zł ] f) stawkę opłaty handlowej [ zł/miesiąc ] 9. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez okres obowiązywania umowy. Uwaga: - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. na jedno z zadań. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 1) P1 - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 2) P2. - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 3) P3. - 24 miesiące, tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz skutecznym rozwiązaniu umów na podstawie których Zamawiający obecnie kupuje energię elektryczną. Zadnie nr 2 1) P1 - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz skutecznym rozwiązaniu umów na podstawie których Zamawiający obecnie kupuje energię elektryczną. 2. Miejsce realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 P1. 68-200 Żary, ul. Boh. Getta 15, P2. 68-200 Żary, ul. Skarbowa 2, P3. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2. Zadanie nr 2 P1. 68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż posiada: - aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które mowa w przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 755 ze zm.) art. 32 ust.1 pkt. 4. - zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 450 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz co najmniej dwóch dostaw o wolumenie co najmniej 1 000 MWh w skali roku wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencję bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do Zamawiającego , lub oświadczenie o posiadaniu takiej umowy b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 450 000,00 zł c) koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną d) wykaz co najmniej dwóch dostaw o wolumenie co najmniej 1 000 MWh w skali roku wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencję bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (według załącznika nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 oraz w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana danych osobowych, adresowych i telefonicznych Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych, b) zmiana spowodowanych okolicznościami siły wyższej. c) zmiana związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia w związku ze zmianą: a) stawki podatku od towarów i usług(VAT). b) zmiany wysokości podatku akcyzowego, 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) przedłużająca się procedura przetargowa. 1.4 ZMIANY BĘDĄCE WYNIKIEM ZMIANY UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ZAWARTEJ Z OSD. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscy w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-15, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: dostawa energii elektrycznej dla trzech punktów poboru w Żarach:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do trzech punktów odbioru w Żarach. 1) P1. 68-200 Żary ul. Boh. Getta 15 moc umowna – 49 kWh grupa taryfowa – C22A licznik nr – 96860680 nr przyłącza – PLENED00000590000000000413270467 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 30 000 kWh. 2) P2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2 moc umowna – 27 kWh grupa taryfowa – C11 licznik nr – 10736551 nr przyłącza – PLENED00000590000000000305645442 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 72 000 kWh. 3) P3. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna – 195 kWh grupa taryfowa – B21 licznik nr – 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 1 250 000 kWh. 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: Zadanie nr 1 1) P1 - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 2) P2. - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. 3) P3. - 24 miesiące, tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz skutecznym rozwiązaniu umów na podstawie których Zamawiający obecnie kupuje energię elektryczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09300000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku. P1. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 moc umowna – 30 kWh grupa taryfowa – B11 licznik nr – 04943421 nr przyłącza – PLENED00000590000000000412780459 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 200 000 kWh. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1) P1 - 24 miesiące, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy oraz skutecznym rozwiązaniu umów na podstawie których Zamawiający obecnie kupuje energię elektryczną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09300000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 24
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie nr 500132166-N-2018 z dnia 12-06-2018 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569457-N-2018
Data: 07/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalnawyspie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dostawa energii elektrycznej dla trzech punktów poboru w Żarach: 1) P1. 68-200 Żary ul. Boh. Getta 15 moc umowna – 49 kWh grupa taryfowa – C22A licznik nr – 96860680 nr przyłącza – PLENED00000590000000000413270467 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 30 000 kWh. 2) P2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2 moc umowna – 27 kWh grupa taryfowa – C11 licznik nr – 10736551 nr przyłącza – PLENED00000590000000000305645442 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 72 000 kWh. 3) P3. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna – 195 kWh grupa taryfowa – B21 licznik nr – 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 1 250 000 kWh. Zadanie nr 2 – dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku: P1. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 moc umowna – 30 kWh grupa taryfowa – B11 licznik nr – 04943421 nr przyłącza – PLENED00000590000000000412780459 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 200 000 kWh. 2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej: Zadanie nr 1 dla trzech punktów poboru w Żarach łącznie : 1 552 000 kWh, tj. 1) P1 68-200 Żary, ul. Boh. Getta 15 – w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 30 000 kWh 2) P2. 68-200 Żary, ul. Skarbowa 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 72 000 kWh 3) P3. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. wynosi: 1 250 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 i P2 rozpocznie się od 01.01.2019r. natomiast sprzedaż energii do punktu poboru P3 rozpocznie się od 01.09.2018r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Zadanie nr 2 dla jednego punktu poboru w Lubsku łącznie : 200 000 kWh, tj. 1) P1. 68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2- w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 200 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 rozpocznie się od 01.01.2019r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w Zakresie Zadania 1 i Zadania 2 do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej. 4.Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: a) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 23 grudnia 2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. 6 . Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: a) dla punktu poboru stanowiących Zadanie 1 i 2 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 – 479 Poznań 7. Prognozowane dwuletnie zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . 8. Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: a) nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, b) oznaczenie grupy taryfowej, c) okres rozliczenia, d) numer licznika energii czynnej, e) rozliczenie energii czynnej: 1) mnożną odczytu, 2) zużycie [ kWh ], 3) cenę jednostkową [ zł/kW ] 4) wartość [ zł ] f) stawkę opłaty handlowej [ zł/miesiąc ] 9. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez okres obowiązywania umowy. Uwaga: - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. na jedno z zadań. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) do budynków użytkowanych przez Zamawiającego z podziałem na dwa zadania: Zadanie nr 1 – dostawa energii elektrycznej dla trzech punktów poboru w Żarach: 1) P1. 68-200 Żary ul. Boh. Getta 15 moc umowna – 49 kWh grupa taryfowa – C22A licznik nr – 96860680 nr przyłącza – PLENED00000590000000000413270467 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 30 000 kWh. 2) P2. 68-200 Żary ul. Skarbowa 2 moc umowna – 27 kWh grupa taryfowa – C11 licznik nr – 10736551 nr przyłącza – PLENED00000590000000000305645442 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 72 000 kWh. 3) P3. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna – 195 kWh grupa taryfowa – B21 licznik nr – 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 1 250 000 kWh. Zadanie nr 2 – dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w Lubsku: P1. 68-300 Lubsko ul. Poznańska 2 moc umowna – 30 kWh grupa taryfowa – B11 licznik nr – 04943421 nr przyłącza – PLENED00000590000000000412780459 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy: 200 000 kWh. 2. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej: Zadanie nr 1 dla trzech punktów poboru w Żarach łącznie : 1 352 000 kWh, tj. 1) P1 68-200 Żary, ul. Boh. Getta 15 – w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 30 000 kWh 2) P2. 68-200 Żary, ul. Skarbowa 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 72 000 kWh 3) P3. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 - w okresie 24 miesięcy, tj. 01.09.2018r. – 31.08.2020r. wynosi: 1 250 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 i P2 rozpocznie się od 01.01.2019r. natomiast sprzedaż energii do punktu poboru P3 rozpocznie się od 01.09.2018r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. Zadanie nr 2 dla jednego punktu poboru w Lubsku łącznie : 200 000 kWh, tj. 1) P1. 68-300 Lubsko, ul. Poznańska 2- w okresie 24 miesięcy, tj. 01.01.2019r. – 31.12.2020r. wynosi: 200 000 kWh Sprzedaż energii do punktu poboru w P1 rozpocznie się od 01.01.2019r.. Rozpoczęcie sprzedaży energii nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę w Zakresie Zadania 1 i Zadania 2 do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej. 4.Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: a) Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.), b) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm.), c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 23 grudnia 2017 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). 5. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. 6 . Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: a) dla punktu poboru stanowiących Zadanie 1 i 2 ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 – 479 Poznań 7. Prognozowane dwuletnie zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . 8. Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: a) nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, b) oznaczenie grupy taryfowej, c) okres rozliczenia, d) numer licznika energii czynnej, e) rozliczenie energii czynnej: 1) mnożną odczytu, 2) zużycie [ kWh ], 3) cenę jednostkową [ zł/kW ] 4) wartość [ zł ] f) stawkę opłaty handlowej [ zł/miesiąc ] 9. Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez okres obowiązywania umowy. Uwaga: - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tzn. na jedno z zadań. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: VI
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-15, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Załączniki