Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

08.06.2017

Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Ogłoszenie nr 528269-N-2017 z dnia 2017-06-08 r.
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, , e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, , faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
NA PISMIE ZA POSREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO, OSOBISCIE LUB ZA POSREDNICTWEM POSŁAŃCA
Adres:
SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O., UL. PWSZENNA 2, 68-200 ŻARY POK. 14 SEKRETARIAT

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-31/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: . Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje produkcję 3 posiłków dziennie dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach Zadanie nr 2 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku Odbiór posiłków od Wykonawcy i dostarczenie ich do oddziałów szpitalnych odbywać się będzie transportem Zamawiającego, gdy odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego ( Lubsko – ZOL, ZPO ul. Poznańska 2, Żary – ul. Pszenna 2) nie jest większa niż 5 km. A w pozostałych przypadkach dostarczenie posiłków do w/w oddziałów szpitalnych odbywać się będzie staraniem (transportem) i na koszt wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby układany przez Wykonawcę jadłospis były nie gorsze niż przykładowy jadłospis stanowiący Rozdział II Załącznik 6 do SIWZ. Przewidziana ilość całodobowych posiłków wynosi miesięcznie około 2700 posiłków dla pacjentów w Żarach i około 1200 posiłków dla pacjentów w Lubsku. Liczba ta jest zależna od obłożenia szpitala. Całodniowe wyżywienie winno spełniać wymóg dostarczenia 2000-2200 kalorii dziennie dla jednej osoby. Posiłki powinny być urozmaicone, z uwzględnieniem zasad nowej piramidy żywieniowej, czyli warzywa lub owoce do każdego posiłku. Różnorodność dodatków do śniadania i kolacji, tzn. różne dobrogatunkowe wędliny, jajka, pasty, sałatki, ryby. Pieczywo na przemian mieszane i razowe. W posiłkach obiadowych powinny znajdować się dania naprzemiennie: mięsne, półmięsne i bezmięsne. Dieta cukrzycowa z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli ograniczono podaż takich produktów jak: biała mąka, białe ryże i makarony, ziemniaki. Zupy mleczne do śniadania maksymalnie 3x w tygodniu tylko z węglowodanami złożonymi, nie rozgotowane, a w pozostałe dni produkty zastępcze o zmniejszonej zawartości laktozy typu jogurt, maślanka, kefir. Pieczywo na przemian mieszane i razowe. Masło naprzemiennie z margaryna miękką z dodatkiem olejów roślinnych. Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki: - śniadanie; - obiad; - kolacja; - podwieczorek dla dzieci i pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów w ZOL i ZPO z uwzględnieniem podziału na diety: - normalna - lekkostrawna - wątrobowa - cukrzycowa - przecierana; przecierana cukrzycowa - przecierana-sonda - specjalna dla dzieci;(biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat) - papkowata - inne w zależności od zaleceń lekarza - dostarczanie produktów suchych wg potrzeb, tj. kleik ryżowy błyskawiczny, herbata ekspresowa, cukier, Wartość procentowa każdej diety w stosunku do całości przedstawia się następująco: - normalna (ok. 30%); - lekkostrawna (ok. 35%) - wątrobowa (ok. 1%); - cukrzycowa (ok. 22%); - przecierana; przecierana cukrzycowa (ok. 2%) - przecierana-sonda ( ok. 1%) - specjalna dla dzieci;(biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat) ok. 4% - papkowata (ok. 4%) - inne w zależności od zaleceń lekarza (ok. 1%) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z indywidualnymi dietami wg zaleceń lekarzy z wykorzystaniem norm Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie na składnikach pokarmowych i produktach spożywczych dla chorych i pensjonariuszy w zakładach służby zdrowia. Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. oraz przepisami wykonawczymi do niej. Posiłki gorące będą odbierane od Wykonawcy w termosach będących własnością Zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji u Zamawiającego musi wynosić: minimalna temperatura zupy, drugiego dania, płynów winna wynosić 63ºC, maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery, itp.) 4-7 ºC. Odbieranie posiłków od Wykonawcy będzie odbywać się transportem Zamawiającego (jeżeli odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego nie przekracza 5 km)lub transportem wykonawcy ( w pozostałych przypadkach) w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego,, tj.: Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Żarach -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek (dla dzieci i pacjentów z cukrzycą) 1200 -kolacja 1530 Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Lubsku: -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek 1200 -kolacja 1530 Całodzienne żywienie pacjentów sporządzane będzie na podstawie: - uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jadłospisu dekadowego (dotyczy wyżywienia całodobowego ) Uwaga: Opracowany jadłospis wraz z określoną gramaturą i wartością odżywczą ( kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany) wszystkich potraw, na 5 dni przed wprowadzeniem do realizacji wykonawca przedkłada w celu zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi zamawiającego, natomiast jadłospisy dzienne, których podstawę stanowią zatwierdzone 21 dniowe jadłospisy należy przekazywać do poszczególnych oddziałów szpitalnych w dniu poprzedzającym dzień którego dotyczą. - uzgodnionych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą diet, z tym że, diety indywidualne będą wykonywane wg zaleceń lekarza. Obowiązki Wykonawcy: - Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania o zmianach w jadłospisach, których wcześniej nie mógł przewidzieć, - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania w opracowywanych jadłospisach potraw zgodnych z tradycją świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, systemu Analiza Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP) oraz oświadcza, że do produkcji będzie używał tylko produktów dobrej jakości. - Wykonawca jest zobowiązany do Przedstawiania zamawiającemu wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń kuchni, w której są przygotowywane posiłki, a także w zakresie oceny jadłospisów i posiłków przygotowywanych dla zamawiającego bezzwłocznie po ich uzyskaniu, - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Posiłków trzy razy dziennie przez wszystkie dni w roku. - Wykonawca umożliwi Zamawiającemu pobranie próbek żywnościowych poprzez dodanie dodatkowych 150g każdej potrawy. - Wykonawca ma obowiązek odbierania od Zamawiającego odpadów pokonsumpcyjnych ok. 50l w skali miesiąca. - Wykonawca ma obowiązek mycia i dezynfekcji termosów stanowiących własność Zamawiającego, - Wykonawca zapewni możliwość doprowiantowania pacjentów, które odbywać się będzie drogą telefoniczną jednak nie prędzej niż: • doprowiantowanie do śniadania – do godz. 7:15 • doprawiantowanie do obiadu – do godz. 11:15 • doprawiantowanie do kolacji – do godz. 14:00 Uprawnienia Zamawiającego: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionego przez siebie pracownika w kuchni wykonawcy przygotowującej posiłki: a) czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu przy produkcji. b) stosowanych surowców, gramatury, przebiegu procesów technologicznych, c) higieny sporządzania posiłków, d) higieny środków transportu. e) Badań okresowych osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji związanej z żywieniem w celu oceny wywiązywania się wykonawcy ze zobowiązań. - Upoważniony pracownik zamawiającego ma prawo do kontrolowania: temperatury dostarczanych posiłków , oceny organoleptycznej, estetyki , walorów smakowych dostarczanych posiłków oraz punktualności dostawy posiłków, wyniki kontroli będą dokumentowane w książce kontroli żywienia. Zamawiający załącza do dokumentacji przykładowy 10 dniowy jadłospis dla pacjentów leżących na oddziałach w Żarach i w Lubsku, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie aby jadłospisy przygotowywane przez Wykonawców nie były gorsze niż przedstawione przez Zamawiającego. 2. W przypadku wskazania przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej oznaczać to będzie określenie klasy produktu, będącego przedmiotem zamówienia i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. 5. UWAGA! - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno z dwóch zadań. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 12. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. - Wymaga się by Wykonawca zagwarantował dostawę transportem zorganizowanym we własnym zakresie, na własny koszt i ryzyko . Przed wykonaniem dostawy należy z osobą wskazaną w rozdź. VII do kontaktów uzgodnić termin tej dostawy. - Wymagany termin płatności faktury - 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, - Zaoferują stałość cen przez okres trwania umowy - Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.) co najmniej 5 pracowników kuchni (kucharzy). 13. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zawarte w formularzu organizacyjno-technicznym stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, za wyjątkiem osób pełniących funkcję kontroli jakości. Nie dopuszcza się sytuacji, w której pracownik kuchni (kucharz) będzie pełnił również funkcję pracownika kontroli jakości. Zapis dotyczy czynności zastrzeżonych do wykonania przez Wykonawcę określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: a) Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób (min. 5 osób - kucharzy), które wymienione będą w Załączniku nr 5 do Umowy pn. „Wykaz Pracowników kuchni (kucharzy) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.)” b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy kuchni (kucharze) będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016. 1666 j.t. z późn. zm.) c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie Zamawiającego aktualny wykaz pracowników. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu , o którym mowa w pkt c), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w ilości minimalnej osób, wymaganej przez Zamawiającego. e) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. f) W przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż Wykonawca narusza prawa pracownicze, w tym nie zatrudnia wskazanych pracowników kuchni (kucharzy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia do instytucji zajmujących się kontrolą nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy z prośbą o wszczęcie stosownej kontroli u Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55322000-3
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  18   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : - decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związana z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych. - Wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, - certyfikat potwierdzający, ż wykonawca opracował, wykonuje i utrzymuje stała procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wartość ubezpieczenia, min. 500 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wartość ubezpieczenia, min. 500 000,00 zł , 2) decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związana z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) aktualny certyfikat systemów jakości HACCP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, 2) zatwierdzony przykładowy jadłospis dla oddziałów szpitalnych w Żarach lub w Lubsku w ( Załącznik nr 6), 3) zatwierdzony formularz organizacyjno-techniczny (Załącznik nr 5), 4) zatwierdzony formularz normy żywieniowe posiłków (Załącznik nr 7)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. e) zmiana diet, jak również zmiana ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości leczonych pacjentów. f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164) polegającej na: a) zmianie stawki od towarów i usług, b) zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być rzetelnie uzasadniona przez wykonawcę z podaniem szczegółowej kalkulacji kosztów i zaakceptowana przez zamawiającego. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa żywienia pacjentów szpitala zgodnie z formularzem organizacyjno-technicznym stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ przez okres 18 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku na podstawie formularza organizacyjno-technicznego stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ przez okres 18 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 55321000-6, 55521200-0, 55322000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 18
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
termin płatności 20,00
cena 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Załączniki