Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

21.07.2016

Sprzedaż energii elektrycznej

Żary: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Numer ogłoszenia: 148659 - 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm. do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna - 195 kWh grupa taryfowa - B21 licznik nr - 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy 1 100 000 kWh. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2018r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1 100 000 kWh. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz. 895 z późn. zm. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 - 479 Poznań Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, oznaczenie grupy taryfowej, okres rozliczenia, numer licznika energii czynnej, rozliczenie energii czynnej mnożną odczytu, zużycie [kWh , cenę jednostkową zł/kW wartość zł stawkę opłaty handlowej zł/miesiąc Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, które mowa w przepisach ustawy z 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 1059 ze zm.) art. 32 ust.1 pkt. 4. zawartą obowiązującą umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do wszystkich obiektów Zamawiającego. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia na podstawie przedstawionych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu otwarcia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zadania z zakresu głównych dostaw sprzedaży energii elektrycznej o wolumenie co najmniej 800 MWh w skali roku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia na podstawie przedstawionego dokumentu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/niespełnia na podstawie przedstawionego dokumentu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy Formularz asortymentowo-cenowy umowę z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o.o., na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego Operatora Sieci Dystrybucyjnej do Zamawiającego , lub oświadczenie o posiadaniu takiej umowy koncesję w zakresie obrotu energią elektryczną wykaz wykonanych dostaw

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin płatności - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku: zmiany wysokości podatku akcyzowego, zmian spowodowanych okolicznościami siły wyższej zmian danych osobowych, adresowych i telefonicznych Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych, zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 158315 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 148659 - 2016 data 21.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku: zmiany wysokości podatku akcyzowego, zmian spowodowanych okolicznościami siły wyższej zmian danych osobowych, adresowych i telefonicznych Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych, zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku: zmiany wysokości podatku akcyzowego oraz ustawowej stawki podatku VAT, zmian spowodowanych okolicznościami siły wyższej zmian danych osobowych, adresowych i telefonicznych Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmian organizacyjnych, zmian związanych ze zmianami przepisów prawa powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm. do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna - 195 kWh grupa taryfowa - B21 licznik nr - 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy 1 100 000 kWh. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2018r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1 100 000 kWh. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz. 895 z późn. zm. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 - 479 Poznań Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, oznaczenie grupy taryfowej, okres rozliczenia, numer licznika energii czynnej, rozliczenie energii czynnej mnożną odczytu, zużycie [kWh , cenę jednostkową zł/kW wartość zł stawkę opłaty handlowej zł/miesiąc Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm. do budynków użytkowanych przez Zamawiającego dla następujących punktów poboru: P1. 68-200 Żary ul. Pszenna 2 moc umowna - 195 kWh grupa taryfowa - B21 licznik nr - 3250021890 Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie 24 miesięcy 1 100 000 kWh. Prognozowane szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie od dnia 01.09.2016r. do dnia 31.08.2018r. tj. w okresie 24 miesięcy wynosi 1 100 000 kWh. Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, w szczególności, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca zapewni, że wykona przedmiot zamówienia w sposób zgodny z obowiązującym prawem a w szczególności z następującymi aktami prawnymi: Ustawą Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 z późn. zm., Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz. 895 z późn. zm. Wykonawca zobowiązany będzie do bilansowania handlowego energii elektrycznej. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58 60 - 479 Poznań Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej ma charakter jedynie orientacyjny, służący do kalkulacji oferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej energii i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości .Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości energii elektrycznej . Wykonawca, po upływie każdego miesiąca realizacji przedmiotu zamówienia wystawiać będzie fakturę VAT, na której wyszczególnione będą opłaty z tytułu dostawy energii elektrycznej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, z zastosowaniem cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym. Faktura zawierać będzie: nazwę punktu odbioru energii elektrycznej, oznaczenie grupy taryfowej, okres rozliczenia, numer licznika energii czynnej, rozliczenie energii czynnej mnożną odczytu, zużycie [kWh , cenę jednostkową zł/kW wartość zł stawkę opłaty handlowej zł/miesiąc Ceny jednostkowe mogą być podane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ceny podane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym będą stałe przez 24 miesięcy od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem zmian uwzględnionych w §13 Umowy. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..

Załączniki