Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Dla Pacjenta

18.01.2012

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.849).
 
Zgodnie z Art. 26 ust. 1 i 2 ww. ustawy Szpital udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.
 
Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwi się temu pacjent za życia.

Formy udostępniania:
 
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, albo w Dziale Informatyczno-Statystycznym, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć,
 
b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
 
c) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta,
 
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (przekazanie na wskazany adres email zaszyfrowanych skanów dokumentacji medycznej oraz wysłanie hasła na numer telefonu pacjenta lub osobie upoważnionej przez pacjenta),
 
e) na informatycznym nośniku danych (na nośniku CD),
 
f) zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez szpital, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Aby uzyskać dokumentację medyczną należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. Wzór stosownego wniosku i upoważnienia do odbioru dokumentacji medycznej w imieniu wnioskodawcy jest dostępny w załącznikach do niniejszej informacji.
 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej, po raz pierwszy Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. nie pobiera opłaty.
 
Za kolejne udostępnienie kopii dokumentacji medycznej pobiera się opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 
Opłata w maksymalnej wysokości za:
 
a) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekroczyć 0,002,
 
b) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007,
 
c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 504), począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
 
W przypadku wysyłania kopii dokumentacji medycznej listem poleconym, jeżeli dokumentacja nie jest udostępniana po raz pierwszy indywidualnie dla pacjenta, doliczana jest opłata według cennika Poczty Polskiej.
 
Opłatę za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej należy uiścić w Kasie Szpitala ul. Pszenna 2, 68-200 Żary lub na nr konta 52 1090 2561 0000 0001 3452 8219.
 
Wysokość opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w Sekretariacie, Rejestracjach Poradni, Dziale Informatyczno-Statystycznym oraz na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl.
 
« powrót

Załączniki