Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

23.01.2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie: art. 26, art. 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  oraz odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art.148 ust.1, art.149, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153,art. 154 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

I.UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA 
 1. Nazwa: Szpital Na Wyspie Sp.z o.o.
 2. Adres:   68-200 Żary, ul. Pszenna 2
 3. Telefon:  68 475 76 00, e-mail: info@szpitalnawyspie.pl
 4. Osoba uprawniona do kontaktów: Kierownik Działu Kadr Mariola Grenda tel. 68 475 75 605 lub 606.
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz  kierowanie i zarządzanie/zastępstwo w zakresie kierowania i zarządzania oddziałem szpitalnym w następujących Oddziałach:
 • Chorób Wewnętrznych
 • Geriatrycznym,
 • Dziecięcym,
 • Noworodkowym,
 • Chirurgii Ogólnej,
 • Ginekologiczno-Położniczym,
 • Intensywnej Terapii.
 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziale szpitalnym  w następujących Oddziałach:
 • Chorób Wewnętrznych,
 • Geriatrycznym,
 • Dziecięcym,
 • Noworodkowym,
 • Chirurgii Ogólnej,
 • Ginekologiczno-Położniczym,
 • Intensywnej Terapii.
 1. Udzielanie konsultacji lekarskich pacjentom oddziałów szpitalnych w Żarach i ZOL-u w Lubsku w zakresie psychiatrii, laryngologii, kardiologii, ortopedii, okulistyki i neurologii.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w zakresie badań i opisu zdjęć RTG, USG, TK i mammografii.

III.POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Warunki udziału: w konkursie mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymagania określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert o przedmiocie konkursu (zwanych dalej: SWKO).
 2. Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
 3. Kryteria oceny ofert: Wynagrodzenie, jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość.
 4. Termin składania ofert: 6 luty 2018 r. do godziny 12.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia w Sekretariacie  lub na adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Pszenna 2 (liczy się data wpływu).
 5. Otwarcie ofert:  6 lutego 2018 r. godzina 12.30 w siedzibie Udzielającego zamówienia (pok. nr 23)
 6. Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu 7 dni od daty otwarcia ofert.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie zamieszczone na stronie internetowej www.szpitalnawyspie.pl w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części oraz do przesunięcia terminu składania ofert lub rozstrzygnięcia.
« powrót

Załączniki