Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

21.03.2013

Usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego

Żary: USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO DLA SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2
Numer ogłoszenia: 113208 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU INWESTYCYJNEGO DLA SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 400 000,00 zł wg następujących wymagań: a)Kredyt przeznaczony na sfinansowanie modernizacji Pawilonu nr 2, konsolidację sfery zabiegowej (roboty budowlane, zakup nowego sprzętu medycznego). b)Wymagany okres spłaty 119 rat po 11667 zł ostatnia 120 rata - 11627zł., płatnych miesięcznie. c)Oprocentowanie zmienne w całym okresie obowiązywania umowy wg zmiennej stawki WIBOR 3M oraz stałej marży. d)Kredyt w walucie polskiej. e)Miesięczna rata podzielona na cześć kapitałowa i odsetkową (zmienna w zależności od WIBOR 3M). f)Raty płatne miesięcznie. g)Termin płatności rat kredytowych przypadający na ostatni dzień każdego miesiąca, zaczynając od miesiąca grudnia 2013r po wykorzystaniu całości kredytu. h)Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, zapłata nastąpi na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym od pracy. i)Kwota oprocentowania będzie liczona od niespłaconej części kredytu. j)Jedynym zabezpieczeniem będzie weksel in blanco z deklaracja wekslową, wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji bez konieczności wnoszenia kaucji gwarancyjnej lub innych pieniężnych form zabezpieczeń oraz hipoteka na nieruchomości Pawilonu Nr 2. k)Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marzę banku w wysokości określonej w ofercie. l)Stawkę referencyjną stanowić będzie WIBOR 3M wg definicji stosowanej przez Wykonawcę. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest w umowie załączonej do oferty podać definicję stosowanej stawki WIBOR 3M. m)W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla danego dnia, do wyliczenia stopy procentowej stosuje się odpowiednio notowania z dnia poprzedzającego, w którym było prowadzone notowanie danej stawki WIBOR. n)Marża banku nie może ulec zwiększeniu w czasie trwania umowy kredytowej. o)Zamawiający poza stała marzą banku oraz ewentualną prowizją za uruchomienie kredytu nie przewiduje żadnych innych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu. p)Sposób płatności kredytu - uruchomienie kredytu na podstawie dyspozycji w ostatecznym terminie do 30 sierpnia 2013roku, rozliczenie kredytu nastąpi po 30 dniach, po wykorzystaniu całego kredytu. q)Dopuszcza się zmianę ostatecznego wykorzystania kredytu na wniosek Zamawiającego. r)Zamawiający określa kalendarz odsetkowy dla rzeczywistej liczby dni w miesiącu, rzeczywistej liczby dni roku 365/366 (uwzględniając lata przestępne) s)W celu uniknięcia różnic związanych z obliczaniem ceny kredytu, Wykonawcy dla potrzeb wyliczenia cen zobowiązani będą przedstawić cenę kredytu z zastosowaniem stawki WIBOR 3M na dzień 06.03.2013r -3,71. t)Zamawiające zastrzega sobie możliwość do niewykorzystania kredytu, wykorzystania mniejszej kwoty kredytu bez konsekwencji finansowych po uprzednim zawiadomieniu banku. u)Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów (opłat, prowizji), natomiast odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty i faktycznego okresu korzystania z udostępnionych środków. v)Udzielenie kredytu nie może być warunkowane przeniesieniem lub otwarciem bieżącego rachunku bankowego Zamawiającego. w)Dopuszcza się zmianę harmonogramu spłaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie nr 1, wskazane w pkt. VI SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie nr 1, wskazane w pkt. VI SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie nr 1, wskazane w pkt. VI SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie nr 1, wskazane w pkt. VI SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oświadczenie nr 1, wskazane w pkt. VI SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany terminów płatności, b)skrócenie lub wydłużenie terminu obowiązywania umowy, c)obniżenie wysokości marży d)przedterminowa spłata kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów (opłat, prowizji), natomiast odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty i faktycznego okresu korzystania z udostępnionych środków, e)zawieszenie spłaty rat kredytowych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, f)zmiany w wyniku okoliczności uniemożliwiających dalszą realizację umowy, które nie miałyby wpływu na wybór oferty Wykonawcy i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. g)Zmiany ostatecznego terminu wykorzytania i spłatności kredytu: -zmiana sposobu rozliczenia świadczen medycznych z NFZ, -pogorszenie się kondycji finansowej Spółki, -opóźnienia związne z odbiorem robót budowlanych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2013 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

« powrót

Załączniki