Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Dla Pacjenta

18.01.2012

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

W celu realizacji prawa pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. udostępnia dokumentacje medyczną w sposób i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U z 2009r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.)

Zgodnie z Art. 26 ust. 1 ww. ustawy Zespół udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta.

Po śmierci pacjenta prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

Formy udostępniania:

  • do wglądu w siedzibie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji
Aby uzyskać wyciąg, odpis lub kserokopię dokumentacji medycznej należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.
 
Wzór stosownego wniosku oraz upoważnienia do odbioru dokumentacji w imieniu wnioskodawcy jest dostępny w załącznikach do niniejszej informacji. Wniosek można również uzyskać Sekretariacie lub Dziale Informatyki i Statystyki Medycznej przy ulicy Pszennej 2, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
 
Za udostępnienie dokumentacji medycznej, poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii, Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. pobiera opłatę.
 
Maksymalna wysokość opłaty za:
  1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
  2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
  3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1.
Wysokość opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym w Sekretariacie oraz Dziale Informatyki i Statystyki Medycznej
« powrót

Załączniki