Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

28.06.2018

Usługa odbioru, transportu wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Ogłoszenie nr 580663-N-2018 z dnia 2018-06-28 r.
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: Usługa odbioru, transportu wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalnawyspie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpitalnawyspie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamknietej kopercie - posłaniec, drogą pocztową, osobiście
Adres:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary pokt. nr 14 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa odbioru, transportu wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-24/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2. 2. Przekazywane odpady: kod 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, w tym: a) 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) b) 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 c) 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 d) 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne e) 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06 f) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08. 3. Odbiór odpadów odbywać się będzie z pomieszczeń do gromadzenia odpadów medycznych w Szpitalu i w Poradniach Specjalistycznych w Żarach i w Lubsku transportem Wykonawcy z następującą częstotliwością: a) odpady medyczne o kodzie 18 01 03,18 01 04, 18 01 09, 18 01 06, 18 01 07 dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00. b) odpady medyczne o kodzie 18 01 02 dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00) oraz dodatkowo na zgłoszenie w ciągu 24h od zgłoszenia przekazanego drogą uzgodnioną po podpisaniu umowy. 4.Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na elektronicznej wadze umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy posiadającej ważną legalizację w obecności pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć dokument poświadczający legalizację wagi, w przypadku urządzenia młodszego niż 3 lata należy podać model urządzenia, numer fabryczny, producenta i datę zakupu. 5. Symbole klasyfikacyjne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). 7. Wykonawcą oświadcza, że: w momencie podpisania umowy z Zamawiającym zagwarantuje w czasie jej trwania potrzebne moce przerobowe spalarni na poziomie określonym w Rozdziale II załącznik nr 1.1 do SIWZ wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ). 8. Odpady medyczne Zamawiającego winny być po każdym odbiorze przekazywane (w ustawowym terminie) przez Wykonawcę do termicznego unieszkodliwienia do spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej, zgodnie z zasadą bliskości (określonej w art. 20 ust. 3-6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2018r. poz. 992 z późn. zm.), na terenie województwa lubuskiego i posiadającej wolne miejsce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie w/w odpadów Zamawiającego w wysokości co najmniej 3300 kg miesięcznie. 9. Wskazana przez Wykonawcę spalarnia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia oraz wolne moce przerobowe, pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego, w sposób przewidziany przepisami ustawy. 9. Transport odpadów medycznych z terenu Zamawiającego do spalarni odpadów niebezpiecznych odbywać się winien z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. 10. Odbiór odpadów medycznych z placówki Zamawiającego będzie dokonywany środkiem transportu Wykonawcy, przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych posiadającymi w tym względzie wszelkie pozwolenia zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych na koszt Wykonawcy zgodnie z Wykazem pojazdów (Rozdział II Załącznik nr 6). 11. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju fax-em na nr 68 475 77 00 lub mailem na adres podany w umowie, o awarii pojazdu wymienionego w Wykazie pojazdów wraz z podaniem danych o samochodzie zastępczym (marka, model i nr rejestracyjny). 12. O wszelkich zmianach w Wykazie pojazdów (Rozdział II Załącznik nr 6) mających charakter trwały Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju pisemnie, nie później niż na trzy dni przed wykonaniem umowy z użyciem tego pojazdu, wraz z podaniem danych o samochodzie zgodnie z informacją zawartą w Załączniku do umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na zasadach dzierżawy w ramach zawartej umowy Zamawiającemu pojemników do gromadzenia odpadów medycznych oczekujących na odbiór o poj. 240l lub 360l w ilości 5 szt. (Żary). kontenery powinny być kompletne i nieuszkodzone, wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, uchwyt ułatwiający ciągnięcie i pchanie oraz uchwyt do mechanizmów załadowczych. Ściany oraz dno kontenerów powinny być jednolite i szczelne bez jakichkolwiek otworów odpływowych. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość pojemników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Termin dostawy kontenerów nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy. 14. W przypadku uszkodzenia lub jakiejkolwiek innej niesprawności pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany na sprawne, na koszt własny w ciągu dwóch dni od chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 16. Każdorazowe przekazanie odpadów medycznych potwierdzane będzie w oparciu o kartę przekazania odpadu sporządzoną w min. 3 egzemplarzach (2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy), z czego: a) pierwszy egzemplarz (z czynności przekazania odpadów Wykonawcy) - zostanie u Zamawiającego, b) drugi egzemplarz - zawierający potwierdzenie przekazania odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przy kolejnym odbiorze odpadów. 16. Zapłata za wystawioną fakturę dokonana będzie wyłącznie pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wszystkich kart potwierdzających przekazanie odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych. 17. Koszty unieszkodliwiania odpadów Zamawiającego winny być wliczone w cenę odbieranego odpadu. 18. Jeżeli Wykonawca odebrane od Zamawiającego odpady przekaże do termicznego unieszkodliwiania poza obszar województwa, na którym zostały wytworzone, powołując się na art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek odstąpienia od realizacji zasady bliskości. 19. Zamawiający zobowiązuje się do selektywnego gromadzenia odpadów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r., w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1819z późn. zm.). 20. Wykonawca zapewni termin płatności nie krótszy niż 30 dni przez cały okres obowiązywania umowy. 21. W przypadku, gdy Wykonawca będzie prowadził zbieranie odpadów poza miejscem wytwarzania, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zezwolenie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, zgodnie z art. 23 ustawy o odpadach. 22. Wskazana przez Wykonawcę spalarnia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia oraz wolne moce przerobowe, pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego, w sposób przewidziany przepisami ustawy. 23. Asortyment i ilości określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 1.1 do niniejszej SIWZ 24. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności: • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 799), • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 992), • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018r. poz. 169), • obowiązującymi rozporządzeniami szczegółowymi w zakresie zamówienia, • przepisami i zaleceniami sanitarnymi i epidemiologicznymi, obowiązującymi w tym zakresie, • przepisami bhp i p. poż. 25. UWAGA: - Zamawiający NIE dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych odpadów medycznych w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 26. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących funkcję kontroli jakości. Nie dopuszcza się sytuacji, w której pracownik – kierowca pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania będzie pełnił również funkcję pracownika kontroli jakości. Zapis dotyczy czynności zastrzeżonych do wykonania przez Wykonawcę określonych w SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: a) Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób (min. 2 osób - kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania ), które wymienione będą w Załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników (kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018. 917 j.t. z późn. zm.)” b) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy (kierowcy pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018. 917 j.t. z późn. zm.) c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć w siedzibie Zamawiającego aktualny wykaz pracowników. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu , o którym mowa w pkt c), w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników (kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) na podstawie umowy o pracę w ilości minimalnej osób, wymaganej przez Zamawiającego. e) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników (kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników (kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. f) W przypadku uzasadnionych podejrzeń, iż Wykonawca narusza prawa pracownicze, w tym nie zatrudnia wskazanych pracowników (kierowców pojazdu transportującego odpady medyczne do termicznego unieszkodliwiania) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Zamawiający zastrzega możliwość wystąpienia do instytucji zajmujących się kontrolą nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy z prośbą o wszczęcie stosownej kontroli u Wykonawcy.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90512000-9
90524000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : Wykonawcy muszą udokumentować, że posiada aktualną decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu odpadów medycznych w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2018 poz. 992). W przypadku posiadania decyzji na odbiór i transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, należy dostarczyć umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia decyzji (zezwolenia) w zakresie odbioru, transportu odpadów medycznych w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia ważnej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia-wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców, aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Rozdział II Załącznik nr 4 do SIWZ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
aktualną decyzje (zezwolenie) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówieniem w zakresie odbioru, transportu odpadów medycznych w celu przekazania ich do termicznego unieszkodliwienia zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2018 poz. 997). aktualnej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł. W przypadku posiadania polisy, której koniec obowiązywania nie będzie obejmował całego okresu trwania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do załączenia oświadczenia, że przedłuży poprzednią polisę na tą sama wysokość na okres obowiązywania umowy lub dostarczy kopię nowej polisy. umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
dokument poświadczający legalizację wagi, w przypadku urządzenia młodszego niż 3 lata należy podać model urządzenia, numer fabryczny, producenta i datę zakupu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych usług przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) polegającej na: a) zmianie stawki od towarów i usług, b) zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być rzetelnie uzasadniona przez wykonawcę z podaniem szczegółowej kalkulacji kosztów i zaakceptowana przez zamawiającego. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscy w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-09, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBWIAZEK INFORMACYJNY WYNIKACJACY Z ART. 13 RODO. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności: 1. wykonawcy będącego osobą fizyczną, 2. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 3. pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, tel. 68 475 76 00;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 jest Pan Krzysztof Pukaczewski: adres e-mail: iod@szpitalnawyspie.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą usługa odbioru, transportu wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszenna 2, znak sprawy: SNW/ZP-371-24/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Ogłoszenie nr 500155092-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580663-N-2018
Data: 28/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalnawyspie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych usług przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) polegającej na: a) zmianie stawki od towarów i usług, b) zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być rzetelnie uzasadniona przez wykonawcę z podaniem szczegółowej kalkulacji kosztów i zaakceptowana przez zamawiającego. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych usług przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) polegającej na: - zmianie stawki od towarów i usług, - zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, - zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być wprowadzona na następujących zasadach: Wykonujący składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę warunków umowy o zamówienie publiczne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie oraz dokładne wyliczone kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Zmianie ulega cena jednostkowa netto, wartość umowy netto i brutto. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Zamawiającego w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty jego otrzymania. W przypadku kiedy strony nie osiągną porozumienia w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należytego Wykonawcy strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w całości w drodze pisemnego oświadczania jednej ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. b) zmiany ceny jednostkowej za unieszkodliwianie odpadów medycznych w okoliczności i na zasadach opisanych w §2 ust. 3, 3a, 3b. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-09, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-10, godzina: 09:00,

Załączniki