Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

22.12.2017

Rozbudowa Pawilonu Nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 - Etap III - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 635924-N-2017 z dnia 2017-12-22 r.
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: ROZBUDOWA PAWILONU NR 2 SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2 – ETAP III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalnawyspie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalnawyspie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamknietej kopercie - posłaniec, drogą pocztową, osobiście
Adres:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary pokt. nr 14 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA PAWILONU NR 2 SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2 – ETAP III
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-51/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III. 2. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 4. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. 5. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. 6. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. 9. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 10. Wykonawca udzieli gwarancji: • na wykonanie robót min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. • na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia –nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 11. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale III SIWZ. 12. Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert pod adresem www.szpitalnawyspie.pl . 13. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej marki, producenta, znaku towarowego, nazwy handlowej, dostawcy, aprobaty, materiałów, normy lub systemów oznaczać to będzie określenie klasy materiałów lub rozwiązań i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazaniu na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia materiałów lub rozwiązań. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych jeżeli zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać wszelkie dowody równoważności oferty, tzn. że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zatrudnienia na Umowę o pracę: a. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), b. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na Umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. a). c. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowa na żądanie zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisani o ochronie danych osobowych. d. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o prace zatrudnionych lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych – w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. e. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w pkt. c), nie udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 16. UWAGA! - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262500-6
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - Wykonawca musi przedstawić opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 3 000 000,00 zł, ubezpieczenie powinno być utrzymywane, obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: - Wykonawca musi przedstawić wykaz wykonanych należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonych co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących rozbudowy, przebudowy, modernizacji budynków użyteczności publicznej, gdzie wartość umowna każdej z wykonanych robót wynosiła nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ - Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: a) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, kierujący co najmniej 2 robotami polegającymi na rozbudowie, przebudowie, modernizacji budynku użyteczności publicznej -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ b) kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającym minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, kierujący co najmniej 2 robotami polegającymi na rozbudowie, przebudowie, modernizacji z zakresu instalacji elektrycznej budynku użyteczności publicznej -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ c) kierownik robót instalacyjnych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wentylacyjnych, posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami, kierujący co najmniej 2 robotami polegającymi na rozbudowie, przebudowie, modernizacji z zakresu robót instalacyjnych budynku użyteczności publicznej -wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 3 000 000,00 zł; ubezpieczenie powinno być utrzymywane, obejmować cały okres wykonywania przedmiotu umowy. b) wykazu robót, o których mowa w pkt IV 1. 2c SIWZ - o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty -wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiadających za kierowane robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt. IV 1. 2c) SIWZ wraz z informacja na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia Wzór wykazu zawierającego stosowne oświadczenie stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda złożona oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr 42 , poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. BPH 32 1060 0076 0000 3200 0080 9303 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. XII ppkt 1c) terminu zostanie zaksięgowane ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy pzp 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Na podstawie art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: a) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, b) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji, d) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub e) w przypadku wykonywania robót zamiennych lub dodatkowych. f) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych na mapie do celów projektowych; g) konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy; h) zaistnienia siły wyższej czyli okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności i podjęcia wszelkich działań w normalnym zakresie, nie mogą być przez Strony przewidziane oraz którym Strony nie mogą zapobiec, bądź się im przeciwstawić w sposób skuteczny. W takim przypadku, Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji zamówienia. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego, okres przesunięcia terminu zakończenia zadania równy będzie okresowi na jaki roboty budowlane zostały wstrzymane. 3) w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy, 4) w zakresie w dokumentacji projektowej – na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 5) w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 6) w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, 7) zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 8) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót, 9) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 10) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia , jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 11) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 12) zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 13) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; 14) Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy 14) zmiana literówek, systematyki umowy, 15) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, 16) zmiana podwykonawców, 2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 3. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenia zostanie ustalone w stosownym aneksie do umowy z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscy w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Ogłoszenie nr 500002639-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 635924-N-2017
Data: 22-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (url): WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-11, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-12, godzina: 10:00,
Ogłoszenie nr 500008399-N-2018 z dnia 11-01-2018 r.
Żary:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 635924-N-2017
Data: 22-12-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2, 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalnawyspie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-12, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-01-22, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III. 2. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 4. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. 5. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. 6. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. 9. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 10. Wykonawca udzieli gwarancji: • na wykonanie robót min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. • na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia –nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 11. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale III SIWZ. 12. Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert pod adresem www.szpitalnawyspie.pl . 13. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej marki, producenta, znaku towarowego, nazwy handlowej, dostawcy, aprobaty, materiałów, normy lub systemów oznaczać to będzie określenie klasy materiałów lub rozwiązań i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazaniu na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia materiałów lub rozwiązań. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych jeżeli zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać wszelkie dowody równoważności oferty, tzn. że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zatrudnienia na Umowę o pracę: a. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), b. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na Umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. a). c. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowa na żądanie zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisani o ochronie danych osobowych. d. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o prace zatrudnionych lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych – w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. e. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w pkt. c), nie udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 16. UWAGA! - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Pawilonu nr 2 Szpitala na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 – Etap III. 2. Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ (ROZDZIAŁ IV). Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wyceny oferty na podstawie przedmiarów robót stanowiących Rozdział IV. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU IV oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 4. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. 5. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. 6. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. 9. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 10. Wykonawca udzieli gwarancji: • na wykonanie robót min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. • na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia –nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 11. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale III SIWZ. 12. Treść niniejszej SIWZ wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość dostępna jest do upływu terminu składania ofert pod adresem www.szpitalnawyspie.pl . 13. W przypadku wskazania przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej marki, producenta, znaku towarowego, nazwy handlowej, dostawcy, aprobaty, materiałów, normy lub systemów oznaczać to będzie określenie klasy materiałów lub rozwiązań i będzie służyć ustaleniu standardu, a nie wskazaniu na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia materiałów lub rozwiązań. 14. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów oraz rozwiązań równoważnych jeżeli zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać wszelkie dowody równoważności oferty, tzn. że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 15. Wymagania dotyczące zatrudnienia na Umowę o pracę: a. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), b. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na Umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. a). c. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowa na żądanie zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. W tym celu wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisani o ochronie danych osobowych. d. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów o prace zatrudnionych lub podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych – w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonaniu robót budowlanych. e. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w pkt. c), nie udokumentuje, ze pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 16. UWAGA! - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Załączniki