Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

14.01.2016

Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Żary: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
Numer ogłoszenia: 10196 - 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje produkcję 3 posiłków dziennie dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego z podziałem na 2 Zadania Zadanie nr 1 usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach Zadanie nr 2 usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku Odbiór posiłków od Wykonawcy i dostarczenie ich do oddziałów szpitalnych odbywać się będzie transportem Zamawiającego, gdy odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego Lubsko - ZOL, ZPO ul. Poznańska 2, Żary ul. Pszenna nie jest większa niż 5 km. A w pozostałych przypadkach dostarczenie posiłków do w/w oddziałów szpitalnych odbywać się będzie staraniem transportem i na koszt wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby układane przez Wykonawcę jadłospisy były nie gorsze niż przykładowy jadłospis stanowiący Załącznik 9 do SIWZ. Przewidziana ilość całodobowych posiłków wynosi miesięcznie około 2700 posiłków dla pacjentów w Żarach i około 1200 posiłków dla pacjentów w Lubsku. Liczba ta jest zależna od obłożenia szpitala. Całodniowe wyżywienie winno spełniać wymóg dostarczenia 2100-2300 kalorii dziennie dla jednej osoby. Posiłki powinny być urozmaicone, z uwzględnieniem zasad piramidy żywieniowej i muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym i odżywczym. Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki: -śniadanie; -obiad; -kolacja; -podwieczorek dla dzieci i pacjentów z cukrzycą oraz pacjentów w ZOL i ZPO z uwzględnieniem podziału na diety: -normalna -lekkostrawna -wątrobowa -cukrzycowa -przecierana; przecierana cukrzycowa -przecierana-sonda -specjalna dla dzieci;biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat -papkowata -inne w zależności od zaleceń lekarza -dostarczanie produktów suchych wg potrzeb, tj. kleik ryżowy błyskawiczny, herbata ekspresowa, cukier, Wartość procentowa każdej diety w stosunku do całości przedstawia się następująco: -normalna ok. 30% -lekkostrawna ok. 35% -wątrobowa ok. 1% -cukrzycowa ok. 22% -przecierana; przecierana cukrzycowa ok. 2% -przecierana-sonda ok. 1% -specjalna dla dzieci biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat ok. 4% -papkowata ok. 4% -inne w zależności od zaleceń lekarza ok. 1% Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z indywidualnymi dietami wg zaleceń lekarzy z wykorzystaniem norm Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie na składnikach pokarmowych i produktach spożywczych dla chorych i pensjonariuszy w zakładach służby zdrowia. Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006r. oraz przepisami wykonawczymi do niej. Posiłki gorące będą odbierane od Wykonawcy w termosach będących własnością Zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji u Zamawiającego musi wynosić: minimalna temperatura zupy, drugiego dania, płynów winna wynosić 63ºC, maksymalna temperatura produktów zimnych sałatki, pasty, sery, itp. 4-7 ºC. Odbieranie posiłków od Wykonawcy będzie odbywać się transportem Zamawiającego (jeżeli odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego nie przekracza 5 km)lub transportem wykonawcy w pozostałych przypadkach w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Żarach -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek dla dzieci i pacjentów z cukrzycą 1200 -kolacja 1530 Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Lubsku: -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek 1200 -kolacja 1530 Całodzienne żywienie pacjentów sporządzane będzie na podstawie: - uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jadłospisu dekadowego dotyczy wyżywienia całodobowego Uwaga: Opracowany jadłospis wraz z określoną gramaturą i wartością odżywczą kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany wszystkich potraw, na 5 dni przed wprowadzeniem do realizacji wykonawca przedkłada w celu zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi zamawiającego, natomiast jadłospisy dzienne, których podstawę stanowią zatwierdzone 21 dniowe jadłospisy należy przekazywać do poszczególnych oddziałów szpitalnych w dniu poprzedzającym dzień którego dotyczą. -uzgodnionych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą diet, z tym że, diety indywidualne będą wykonywane wg zaleceń lekarza. Obowiązki Wykonawcy: -Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania o zmianach w jadłospisach, których wcześniej nie mógł przewidzieć, -Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania w opracowywanych jadłospisach potraw zgodnych z tradycją świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, -Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. -Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, systemu Analiza Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych HACCP oraz oświadcza, że do produkcji będzie używał tylko produktów dobrej jakości. -Wykonawca jest zobowiązany do Przedstawiania zamawiającemu wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń kuchni, w której są przygotowywane posiłki, a także w zakresie oceny jadłospisów i posiłków przygotowywanych dla zamawiającego bezzwłocznie po ich uzyskaniu, -Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Posiłków trzy razy dziennie przez wszystkie dni w roku. -Wykonawca umożliwi Zamawiającemu pobranie próbek żywnościowych poprzez dodanie dodatkowych 150g każdej potrawy. -Wykonawca ma obowiązek odbierania od Zamawiającego odpadów pokonsumpcyjnych ok. 50l w skali miesiąca. -Wykonawca ma obowiązek mycia i dezynfekcji termosów stanowiących własność Zamawiającego, -Wykonawca zapewni możliwość doprowiantowania pacjentów, które odbywać się będzie drogą telefoniczną jednak nie prędzej niż: doprowiantowanie do śniadania - do godz. 7:15 doprawiantowanie do obiadu - do godz. 11:15 doprawiantowanie do kolacji - do godz. 14:00 Uprawnienia Zamawiającego: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionego przez siebie pracownika w kuchni wykonawcy przygotowującej posiłki: a czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu przy produkcji. b stosowanych surowców, gramatury, przebiegu procesów technologicznych, c higieny sporządzania posiłków, d higieny środków transportu. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji związanej z żywieniem w celu oceny wywiązywania się wykonawcy ze zobowiązań. - Upoważniony pracownik zamawiającego ma prawo do kontrolowania: temperatury dostarczanych posiłków , oceny organoleptycznej, estetyki , walorów smakowych dostarczanych posiłków oraz punktualności dostawy posiłków, wyniki kontroli będą dokumentowane w książce kontroli żywienia. Zamawiający załącza do dokumentacji przykładowy 10 dniowy jadłospis dla pacjentów leżących na oddziałach w Żarach i w Lubsku, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie aby jadłospisy przygotowywane przez Wykonawców nie były gorsze niż przedstawione przez Zamawiającego. Uwaga -Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. -Zamawiający dopuszcza możliwości składania oferty częściowej -Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. -Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. -Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.12.00-0, 55.52.12.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 19.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż posiada: decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zezwalająca na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy data wystawienia decyzji jest wcześniejsza, należy złożyć dokument potwierdzający aktualność decyzji - np.: aktualną opinię lub protokół pokontrolny właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełniania tych warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełniania tych warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, potwierdzających spełniania tych warunków. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udokumentuje iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1 oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdział IV,pkt. 3 odpowiednio do złożonego oświadczenia 2 Aktualny certyfikat systemów jakości HACCP 3 decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zezwalająca na prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy data wystawienia decyzji jest wcześniejsza, należy złożyć dokument potwierdzający aktualność decyzji - np.: aktualną opinię lub protokół pokontrolny właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 4 Wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, 5 zatwierdzony przykładowy jadłospis dla oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku 6 zatwierdzony formularz organizacyjno-techniczny (Załącznik nr 8),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Częstotliwość odbiru resztek pokarmowych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w umowie 1 przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakresu ilościowego. 2 zmianie uległy dane teleadresowe zapisane w umowie 3 zmiany diet jak również zmiany ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości leczonych pacjentów

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach 51300 posiłków.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 19.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Częstotliwość odbioru resztek pokarmowych - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku 22800 posiłków.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.12.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 19.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. częstotliwość odbioru resztek pokarmowych - 5

Numer ogłoszenia: 13706 - 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10196 - 2016 data 14.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 13:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..

Załączniki