Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

13.10.2015

Dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach

Dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach Numer ogłoszenia: 271306 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa lamp zabiegowych, ogrzewaczy do pielęgnacji noworodków, wag, mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach w/g załącznika nr 7-14, do niniejszej specyfikacji. Zadanie nr 1 - Meble do sal porodowych Zadanie nr 2 - Fotele do biurek, fotele do poczekalni, taborety na kółkach, stoliki okrągłe Zadanie nr 3 - Lampy zabiegowe, Zadanie nr 4 - Wagi niemowlęce, Zadanie nr 5 - Szafy medyczne pod zabudowę, Zadanie nr 6 - Ogrzewacze do pielęgnacji noworodka Zadanie nr 7 - Stoliki do pielęgnacji noworodka. Zadanie nr 8 - Drabinki rehabilitacyjne Oferowany sprzęt musi spełnić parametry graniczne według załączników: nr 15 - 22. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty! Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz dokonać pełnego montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (dokonanie montażu dotyczy Zadania 1, 5, 6). Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na wybrane pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5, 33.19.20.00-2, 33.00.00.00-0, 39.14.13.00-5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.11.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Oświadczenie o posiadaniu dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania Rzeczpospolitej Polski (wzór oświadczenia według załącznika nr 5a do SIWZ) dot. Zadania nr 3, 4, 6, 7, 8. 7) oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców wówczas do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa w rozdział V, pkt 6 odpowiednio do złożonego oświadczenia (według załącznika nr 5 do SIWZ) Zatwierdzony Załącznik 15-22 (parametry techniczne), zgodnie z zadanie na które składana jest oferta. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdział IV pkt 4 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 90 2 - Ternim dostawy - 10 IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zmiana niniejszej umowy jest dopuszczona pod warunkiem, ze jest ona kożystna dla Zamawiającego. 2. Zmiana umowy może dotyczyć: jakości (na wyższą)zaoferowanych produktów, przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, nazewnictwa produktu, produktu w przypadku np. wycofania jednego produktu i wrowadzenia nowego produktu na rynek przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, produktu w przypadku zmiany jednego produktu na nowy produkt przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności których nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 23. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble do sal porodowych. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montażem 3 kmpl. mebli do sal porodowych. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Fotele do biurek, fotele do poczekalni, taborety na kółkach, stoliki okrągłe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa foteli do biurek - 3 szt., foteli do poczekalni - 4 szt., taboretów na kółkach 6szt. oraz stolików okrągłych - 3 szt. do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Lampy zabiegowe. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 szt lamp zabiegowych do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wagi niemowlece. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 szt wag niemowlęcych do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: szafy medyczne pod zabudowę. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa wraz z montazem 3 szt szaf medycznych pod zabudowę do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.13.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Ogrzewacze do pielegnacji noworodka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa 3 szt ogrzewaczy do pielegnacji noworodka do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Stoliki do pielęgnacji noworodka. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 3 szt. stolików do pielegnacji noworodka do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10 CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Drabinki rehabilitacyjne. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 2 szt drabinek rehabilitacyjnych do sal porodowych Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.10.00-5. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 25.11.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. termin dostawy - 10

Załączniki