Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

20.01.2015

Przebudowa Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego.

Żary: Przebudowa Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego.
Numer ogłoszenia: 14044 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKĄ PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego.z podziałem na dwa zadania Zadanie nr 1 Roboty budowlane Zadanie nr 2 Instalacja elektryczna zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ ROZDZIAŁ V Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, działanie Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 1 493 522,00 zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wartość projektu 1 991 217,00 zł. 1.Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót ujęty w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, specyfikacji wykonania i odbioru robót, Opisie technicznym. 2.Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia w podziale na 2 zadania, które będą wykonywane równolegle. 3.Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na pojedyncze zadania. 4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opisem technicznym oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 5.Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. 6.Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. 7.Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 8.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany ceny wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. 9.W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. 10.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 11.Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia niniejszego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie złożone w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Przez użyte powyżej określenie najważniejsze roboty Zamawiający rozumie wykonanie 2 robót budowlanych polegających na w zakresie Zadania nr 1 wybudowaniu, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej, gdzie wartość umowna (netto) każdej z wykonanych robót wynosiła min. 300 000,00 zł, w zakresie Zadania nr 2 montażu instalacji elektrycznej w otartym budynku użyteczności publicznej gdzie wartość umowna (netto) każdej z wykonanych robót wynosiła min. 100 000,00 zł Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: a) kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, (dotyczy Zadania nr 1) b) kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami., (dotyczy Zadania nr 2) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, (dotyczy Zadania nr 1) kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami., (dotyczy Zadania nr 2) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości Zadanie 1 min. 350 000,00 zł, Zadanie nr 2 min. 100 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o realizacji zamówienia siłami własnymi albo wspólnie z innymi podmiotami w formie konsorcjum lub z udziałem podwykonawców 2. pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w rozdział IV pkt 3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów 3. Zatwierdzony wzór umowy 4.Oświadczenie o podwykonawcach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - GWARANCJA JAKOŚCI - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1 w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: a prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, b zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, c wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji d w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub 2 w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy, 3 w zakresie w dokumentacji projektowej - na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy,, 4 w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 5 w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, 6 Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 7 Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót. 8 Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT). 9 Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia , jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa. 10 Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 11 Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szpitalnawyspie.pl/PL/496/Przetargi_i_zapytania_o_cene/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych, działanie Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych. Projekt korzysta z dofinansowania w wysokości 1 493 522,00 zł w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Wartość projektu 1 991 217,00 zł..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego - roboty budowlane.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja jakości - 10
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Instalacja elektryczna.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: roboty budowlane polegające na wykonaniu przebudowy Oddziału Geriatrycznego w Pawilonie nr 3 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 na potrzeby realizowanego projektu pn. Poprawa ochrony zdrowia osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych z Żar, Lubska i pozostałego obszaru południowej części woj. lubuskiego - instalacja elektryczna.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 2.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. gwarancja jakosci - 10

Załączniki