Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

07.07.2014

Modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 - roboty elektryczne

Żary: Modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 - roboty elektryczne.
Numer ogłoszenia: 226650 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie nr 2 Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach przy ul. Pszennej 2 - roboty elektryczne..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu Modernizacji Bloku Operacyjnego w Pawilonie nr 2 w zakresie robót elektrycznych zakres robót określa: dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SIWZ ROZDZIAŁ V. 1.Szczegółowy opis robót określony jest w dokumentacji projektowej, z którą Wykonawca powinien zapoznać się przed złożeniem oferty. W ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót ujęty w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót.. 2.Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia łącznie z robotami budowlanymi i wentylacyjnymi które będą wykonywane równolegle. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową, przedmiarami robót, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. 4.Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. 5.Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. 6.Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. 7.Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2 pkt.2), w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem. Powyższa zmiana nie spowoduje zmiany ceny wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy. 8.Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia. 9.Termin dokonania wizji lokalnej po telefonicznym ustaleniu z Kierownikiem Działu Technicznego panem Leszkiem Śliwakiem tel. 513 042 023 10.Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonanie robót elektrycznych nie krótszej niż 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia - jak na roboty budowlane, jednak nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. 23.Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do: a) posiadaniem koncesji, zezwolenia lub licencji wymaganych do realizacji przedmiotu zamówienia, o ile przepisy nakładają obowiązek posiadania koncesji, licencji lub zezwoleń. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) wykazania się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej w czynnym szpitalu w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości daty i miejsca wykonania; - za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - Zamawiający uzna taką robotę, której wartość była większa lub równa 50 000,00 zł brutto, - za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia - Zamawiający uzna taką robotę, podczas realizacji, której Wykonawca wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na położeniu instalacji elektrycznej w otartym budynku szpitalnym,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.c), Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: a) kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3) w ramach warunku określonego w punkcie 1.1.c), Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: a) kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art.144 ust.1 Pzp dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: a) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, b) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji d) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub 2) w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy, 3) w zakresie w dokumentacji projektowej - na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 4) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek podatku VAT, 5) w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 6) w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, 7) w zakresie finansowania zamówienia, harmonogramu realizacji prac na skutek ewentualnej zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Planie Rzeczowym na dany rok budżetowy, tj. zmian, które nastąpiły po dniu podpisania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki