Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

18.10.2013

Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach za rok 2013

Nasz znak: SNWZP/12/X/2013                                                                                            Żary, dnia 18.10.2013r.
OGŁOSZENIE
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach
68-200 Żary, ul. Pszenna 2
Dział Zamówień Publicznych pokój nr 23
tel./faks 068 475 76 00 / 068 475 77 00
http://www.szpitalnawyspie.pl
 
ogłasza rozpoczęcie postępowania (o wartości do 14 000 euro) w sprawie:
 
Udzielenia zamówienia na

Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach za rok 2013”
 
Termin realizacji – od 16.12.2013 r. do 31.03.2014 r. 
Termin płatności – nie krótszy niż 14 dni od złożenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 
Zamkniętą kopertę oznaczoną: „Badanie sprawozdania finansowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach za rok 2013” należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Pszennej 2 (pokój nr 14- sekretariat).
 
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1.    W sprawach proceduralnych: Kamila Wojtaszewska (tel. 068 475 76 15), adres e-mail: zp@szpitalnawyspie.pl
2.    W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Małgorzata Gawrych (68 475 76 04), adres e-mail: księgowość@szpitalnawyspie.pl
 
Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2013r. roku o godz. 1100.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2013r. roku o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego (gabinet Prezesa Zarządu).
 
Kryteria wyboru ofert:
 
  • CENA – 90 %,
  • ZNAJOMOŚĆ BRANŻY PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA - 10%
 
Szczegółowe warunki zamówienia określa:
 
REGULAMIN WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O.” - Załącznik nr 4
 
Rozpatrywane będą te oferty, które będą zawierać dokumenty wymienione w §8 Regulaminu wyboru Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. jak również:
  • wypełniony formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - Załącznik nr 1
  • dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2
  • zatwierdzony wzór umowy – Załącznik nr 3
 
UWAGA !
Wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale lub w kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania oferenta.
Oferty nie spełniające w/w warunków nie będą rozpatrywane.
 
Załączniki:
  • Formularz ofertowy – załącznik nr 1
  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2
  • Projekt umowy – załącznik nr 3
  • Regulamin wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego – Załącznik nr 4

Załączniki