Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

14.04.2016

Zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Żary: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2
Numer ogłoszenia: 89504 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W SYSTEMIE RATALNYM NA POTRZEBY SZPITALA NA WYSPIE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W ŻARACH PRZY UL. PSZENNEJ 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym wraz z dostaw, montażem oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do opisu przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, będących załącznikiem do oferty. W skład sprzętu medycznego będącego przedmiotem finansowania wchodzi: Aparat USG 1 szt. Automatyczna myjnia endoskopowa 1 szt. System nadzoru okołoporodowego ze stacja roboczą i kardiotokografami System nadzoru okołoporodowego 1 szt. komputer centralny drukarka 1 szt. moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu 4 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej 2 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej 1 szt. Wirówka laboratoryjna 1 szt. Finansowanie ratalne na okres 36 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, od-prawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie. Montaż instalacja oraz pierwsze uruchomienie przekazanie do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Gwarancje i serwis, stanowiącym załącznik do oferty. Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram do-starczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu. Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument Paszport aparatu dla danego urządzenia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia. Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna. Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej. Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKONUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wg Rozdziału II niniejszej SIWZ. Informację ogólną o Wykonawcy wg załącznika nr 1 do oferty. Zestawienie parametrów i warunków wymaganych wg załącznika nr 1a, 1b, 1c, 1d do opisu przedmiotu zamówienia do oferty. Gwarancje i serwis wg załącznika nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia do oferty. Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych na terenie kraju. Harmonogram spłat ratalnych Deklaracja zgodności ze znakiem CE do każdego z zamawianych urządzeń medycz-nych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - KOSZTY FINANSOWANIA - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany terminu dostawy sprzętu, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany terminu montażu sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany terminu uruchomienia sprzętu w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany ceny sprzętu brutto określonej w §2 ustęp 1 spowodowanej wzrostem stawki VAT zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zmiany numeru konta bankowego o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.SZPITALNAWYSPIE.PL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 43799 - 2016; data zamieszczenia: 19.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 13:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..

Numer ogłoszenia: 98978 - 2016; data zamieszczenia: 21.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2016 godzina 13:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..

Numer ogłoszenia: 101412 - 2016; data zamieszczenia: 22.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..

Numer ogłoszenia: 47921 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.2).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym wraz z dostaw, montażem oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do opisu przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, będących załącznikiem do oferty. W skład sprzętu medycznego będącego przedmiotem finansowania wchodzi: Aparat USG 1 szt. Automatyczna myjnia endoskopowa 1 szt. System nadzoru okołoporodowego ze stacja roboczą i kardiotokografami System nadzoru okołoporodowego 1 szt. komputer centralny drukarka 1 szt. moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu 4 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej 2 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej 1 szt. Wirówka laboratoryjna 1 szt. Finansowanie ratalne na okres 36 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, od-prawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie. Montaż instalacja oraz pierwsze uruchomienie przekazanie do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Gwarancje i serwis, stanowiącym załącznik do oferty. Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram do-starczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu. Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument Paszport aparatu dla danego urządzenia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia. Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna. Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej. Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego w systemie ratalnym wraz z dostaw, montażem oraz przeszkoleniem personelu medycznego z zakresu obsługi przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d do opisu przedmiotu zamówienia Zestawienie parametrów i warunków wymaganych, będących załącznikiem do oferty. W skład sprzętu medycznego będącego przedmiotem finansowania wchodzi: Aparat USG 1 szt. Automatyczna myjnia endoskopowa 1 szt. System nadzoru okołoporodowego ze stacja roboczą i kardiotokografami System nadzoru okołoporodowego 1 szt. komputer centralny drukarka 1 szt. moduł bezprzewodowy do podłączenia 4 KTG do systemu 4 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży pojedynczej 2 szt. KTG z wózkiem do monitorowania ciąży bliźniaczej 1 szt. respirator transportowo-kliniczny 1 szt. Finansowanie ratalne na okres 36 miesięcy, szczegółowe warunki zawiera Załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia do SIWZ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. W zakres niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzi ponadto Opakowanie towaru oraz jego ubezpieczenie, transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, od-prawy celnej, podatek od towarów i usług, załadunek i rozładunek, wniesienie. Montaż instalacja oraz pierwsze uruchomienie przekazanie do eksploatacji w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji aparatury. Szkolenia zostaną przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane zostaną stosownymi zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu. Wykonywanie, w okresie gwarancji, przeglądów i konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami producenta oraz z warunkami określonymi w załączniku nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia Gwarancje i serwis, stanowiącym załącznik do oferty. Wykonawca ustali terminy przeglądów i konserwacji z Użytkownikiem, a harmonogram do-starczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu zamówienia. Czas przeglądów i konserwacji wynikający z harmonogramu nie będzie wliczany w czas przestoju sprzętu. Za terminową realizacje przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją producenta, na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Po przeglądzie Wykonawca wystawi certyfikat dopuszczający sprzęt do eksploatacji klinicznej oraz dokona wpisu do Paszportu aparatu. Wykonawca zobowiązany jest założyć dokument Paszport aparatu dla danego urządzenia. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegółowe terminy: dostawy, montażu oraz szkolenia. Dostarczony sprzęt musi być w pełni nowy i nie używany wcześniej, np. jako wersja demonstracyjna. Dostarczone Zamawiającemu urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów i urządzeń w polskich zakładach opieki zdrowotnej. Konsultacje w sprawach reklamacji odbywać się będą poprzez bezpośredni kontakt z wyznaczonym inżynierem serwisowym. Wykonanie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę potwierdzone będzie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia następujące dokumenty Kartę gwarancyjną w języku polskim Instrukcję użytkowania w języku polskim Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty serwisowe Paszport aparatu..

Numer ogłoszenia: 111538 - 2016; data zamieszczenia: 05.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 89504 - 2016 data 14.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14..
« powrót

Załączniki