Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

06.04.2016

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o.

Żary: Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
Numer ogłoszenia: 79452 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA CYWILNEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 7 do nr 12. Liczba zadań 6 Zadanie nr 1 Sukcesywna dostawa preparatów myjących, preparatów do pastowania, worków Zadanie nr 2 Sukcesywna dostawa preparatów myjących, do pastowania, środków czyszczących Zadanie nr 3 Sukcesywna dostawa papierów toaletowych, ręczników papierowych Zadanie nr 4 Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania Zadanie nr 5 Sukcesywna dostawa preparatów myjących, środków czyszczących Zadanie nr 6 Sukcesywna dostawa płynu do płuczko dezynfektora. UWAGA! Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wybrane zadania lecz nie dopuszcza możliwości składania ofert na wybrane pozycje w formularzu asortymentowo-cenowym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Dostarczony asortyment musi być pozbawiony uszkodzeń o charakterze fizycznym. Dostawa i rozładunek przedmiotu zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy - do Magazyn Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary. Realizacja zamówień odbywać się będzie wg faktycznych potrzeb Zamawiającego, na podstawie zamówień częściowych. Zamawiający będzie składał zamówienia częściowe telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną najpóźniej do godziny 15:00. Dostawy zamówionej partii przedmiotu zamówienia odbywać się będą od poniedziałku do środy w godz. od 7:00 do 12:00 w ciągu max. 7 dni roboczych. Jeżeli dzień dostawy przypadnie na czwartek lub piątek wówczas towar należy dostarczyć w poniedziałek. Wykonawca zobowiązany jest wnieść dostarczony przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Magazyniera. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą kart stanowiskowych z zasadami bezpiecznego stosowania preparatów myjących i dezynfekujących. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego. Wykonawca zobowiązuje się w ramach zawartego kontraktu do przeprowadzenia szkoleń dla personelu każdorazowo na życzenie Zamawiającego na temat używania profesjonalnych środków chemicznych. W pozycjach dotyczących produktów wskazanych z nazwy handlowej Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych wykonawca wskazuje produkt równoważny w ofercie. Poprzez podanie nazw własnych produktów, będących przedmiotem zamówienia Zamawiający określa minimalne parametry, cechy jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty równoważne, aby spełniły stawiane wymagania. Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, zawierające w swym składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca będzie oferował artykuł równoważny, ma obowiązek zaznaczyć ten fakt w formularzu asortymentowo-cenowym, wpisując asortyment równoważny..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6, 39.80.00.00-0, 33.71.19.00-6, 33.70.00.00-7, 39.70.00.00-9, 39.83.20.00-3, 39.81.30.00-4, 18.93.00.00-7, 38.41.20.00-6, 38.41.40.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY NIE DOKUNUJE OPISU TEGO WARUNKU. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZOSTANIE DOKONANA NA ZASADZIE SPEŁNIA/NIESPEŁNIA, W OPARCIU O OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WRAZ Z OFERTĄ DOKUMENTÓW ŻĄDANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - TERMIN DOSTAWY - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy: a) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, b) wielkości opakowania zbiorczego zaoferowanego produktu przy zachowaniu lub obniżeniu ceny jednostkowej, c) numery katalogowego produktu, d) nazewnictwa produktu, e) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. f) przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszczają zmianę wartości umowy. W takim przypadku (ustawowej zmiany stawki podatku VAT mającej miejsce przed datą wystawienia faktury) wartość brutto umowy ulegnie automatycznie zmianie proporcjonalnej do wprowadzonych zmian. g) zmiany nazwy Zamawiającego lub Wykonawcy h) zmiany rachunku bankowego Zamawiającego lub Wykonawcy; i) zmiany oferowanych środków czystościowych i higienicznych w przypadku wycofania ich z rynku, wstrzymania produkcji lub braku aktualnego dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na środki czystościowe i higieniczne przy zachowaniu parametrów fizyko - chemicznych, gramatury, standardów jakościowych i użytkowych takich samych lub lepszych od oferowanych oraz w cenie nie wyższej niż oferowane. j) zmiany ilości przedmiotu umowy w przypadku wprowadzenia przez producenta zmian pojemności lub gramatury środków czystościowych i/lub higienicznych, do ilości nie większej niż wymagana przez Zamawiającego po uprzednim przeliczeniu. k) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) nie wykorzystania ilości i lub wartości przedmiotu umowy, o okres nie dłuższy niż 30 dni. b) działania siły wyższej , uniemożliwiającej wykonanie dostaw, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania; Pod pojęciem siła wyższa należy rozumieć: wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających dostawy, o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w dostawie i) zmiany podwykonawcy lub dalszych podwykonawców.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016 godzina 11:00, miejsce: SZPITAL NA WYSPIE SP. Z O.O. UL. PSZENNA 2 68-200 ŻARY POK. 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, preparatów do pastowania, worków.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, preparatów do pastowania, worków - 15 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.80.00.00-0, 18.93.00.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, do pastowania, środków czyszczących.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, do pastowania, środków czyszczących - 12 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.71.19.00-6, 33.70.00.00-7, 39.83.20.00-3, 39.81.30.00-4, 39.83.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa papierów toaletowych, ręczników papierowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa papierów toaletowych, ręczników papierowych - 4 pozycje.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.76.10.00-2, 33.76.30.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa akcesoriów do sprzątania - 19 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, środków czyszczących.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa preparatów myjących, środków czyszczących - 6 pozycji.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 38.41.20.00-6, 38.41.40.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Sukcesywna dostawa płynu do płuczko dezynfektora.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sukcesywna dostawa płynu do płuczko dezynfektora - 1 pozycja.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. termin dostawy - 5
« powrót

Załączniki