Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

28.01.2016

Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach

Żary: Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach
Numer ogłoszenia: 10179 - 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. , ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, faks 068 4757700.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.webpark.pl/przetargi.htm

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane budowlane, elektryczne, instalacyjne) polegające na wykonaniu przebudowy części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach. Zakres robót określa: dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ ROZDZIAŁ V Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia w etapach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU V oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia -nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.31.00.00-3, 45.33.30.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wymaga wykazania spełnienia niniejszego warunku poprzez przedłożenie dokumentów innych niż oświadczenie złożone w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest do wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - wzór wykazu stanowi załącznik nr 5. Przez użyte powyżej określenie najważniejsze roboty Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej 2 robót ogólnobudowlanych polegających na wybudowaniu, przebudowie lub remoncie budynków użyteczności publicznej, gdzie wartość umowna brutto każdej z wykonanych robót wynosiła min. 500 000,00 zł, Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami Kierownik robót instalacyjnych posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami stanowiącymi personel kierowniczy spełniającymi następujące wymagania: kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową kierownikiem robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami Kierownik robót instalacyjnych posiadający minimum 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 1 000 000,00 zł, Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia, na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz ofertowy Informacja ogólna o wykonawcy Kosztorys ofertowy Oświadczenie o podwykonawcach

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - gwarancja jakości - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod warunkiem że: a) prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub też wystąpiły warunki atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, b) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub właściwych organów, c) wystąpiła konieczność wykonania robót niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji d) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia pod warunkiem, że z przyczyn niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji okoliczności Wykonawca nie wykona pewnego zakresu robót i nie wpłynie to na jakość przedmiotu umowy, lub 2)w zakresie robót zamiennych na zasadach wynikających z treści § 3 niniejszej umowy, 3) w zakresie w dokumentacji projektowej - na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy, 4) w zakresie danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, numeru konta bankowego w przypadku zmian we wpisach z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 5) w zakresie osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy, 6) zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 7) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót, 8) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 9) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia , jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 10) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 11) zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnawyspie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 23.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Numer ogłoszenia: 28740 - 2016; data zamieszczenia: 09.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10179 - 2016 data 28.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary, woj. lubuskie, tel. 068 4757600, 4757615, fax. 068 4757700.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ul. Pszenna 2 68-200 Żary pok. nr 14..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane budowlane, elektryczne, instalacyjne) polegające na wykonaniu przebudowy części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach. Zakres robót określa: dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ ROZDZIAŁ V Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia w etapach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU V oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia -nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ...
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane budowlane, elektryczne, instalacyjne) polegające na wykonaniu przebudowy części budynku szpitalnego Pawilonu nr 3 w zakresie Oddziału Wewnętrznego przy ul. Pszennej 2 w Żarach. Zakres robót określa: dokumentacja stanowiąca załącznik do SIWZ ROZDZIAŁ V Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wykonania przedmiotu zamówienia w etapach. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją stanowiącą załącznik do ROZDZIAŁU V oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Realizacja robót będzie przebiegać na terenie użytkowanym wg swojego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym wejście na teren budowy i sposób prowadzenia robót. Roboty muszą być wykonane z materiałów posiadających certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Jeśli w dokumentacji wskazany jest znak towarowy, patent lub pochodzenie dopuszcza się wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy lub gdy proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja projektowa. Wykonanie robót zamiennych przez Wykonawcę jest możliwe po uzyskaniu akceptacji projektanta oraz uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego - na podstawie protokołu konieczności i sporządzonego na jego podstawie aneksu do umowy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca wykona te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów. Zostaną one wykonane na podstawie odrębnej umowy. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej na obiekcie. Wykonawca udzieli gwarancji: na wykonanie robót budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych min.36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego robót. na urządzenia, produkty i materiały wykorzystane do realizacji zamówienia -nie krótszej niż gwarancja producenta, licząc od dnia odbioru końcowego robót. Prace będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane na podstawie szczegółowej umowy przedstawionej w Rozdziale IV SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej w obiekcie, którego dotyczy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zapoznania się z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia. Termin dokonania wizji lokalnej należy ustalić z Kierownikiem Działu Technicznego, tj. Pan Leszek Śliwak tel. 512 042 023. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w umowie, stanowiącej rozdział IV niniejszej SIWZ...
« powrót

Załączniki