Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

25.10.2018

Usługa prania bielizny i odzieży szpitalnej

 
 


Ogłoszenie nr 640944-N-2018 z dnia 2018-10-25 r.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalnawyspie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpitalnawyspie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamknietej kopercie - posłaniec, drogą pocztową, osobiście
Adres:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary pokt. nr 14 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PRANIA BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-41/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy usługi prania bielizny i odzieży szpitalnej obejmującej odbiór brudnej, załadunek, transport, dezynfekcję, pranie, suszenie, prasowanie odzieży ochronnej, maglowanie upranej bielizny, odplamianie, czyszczenie chemiczne asortymentu nie nadającego się do prania wodnego, składanie i segregowanie bielizny czystej wg asortymentu, pakowanie, przywóz czystej bielizny zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej, ponadto usługi szwalniczo-krawieckie ( przyszywanie guzików, troków, łat, cerowanie, zszywanie, naprawa uszkodzonej bielizny). 2. Wykonawca powinien posiadać pralnię spełniającą wymogi pralni szpitalnej zgodnie z wymogami sanitarno- epidemiologicznymi obowiązującymi w zakładach opieki zdrowotnej. 3. Odbiór brudnej i dostarczenie czystej bielizny i odzieży realizowany będzie środkiem transportu Wykonawcy do wyznaczonych punktów zgodnie z harmonogramem który stanowi załącznik nr 5. 4. Miesięczna ilość pranej bielizny wynosić będzie szacunkowo 6500 kg. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania usługi pralni w pełnej ilości, z czego wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. 5. Asortyment prania (wykaz bielizny do prania) określa Załącznik nr 6. 6. Rodzaje bielizny ze względu na jej zanieczyszczenie lub skażenie określone są w Załączniku nr 7. 7. Zobowiązania Wykonawcy do świadczenia usług w zakresie prania bielizny: a) Odbiór i transport brudnej bielizny szpitalnej: - odbiór brudnej bielizny odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wykonywania usług pralniczych stanowiących Załącznik nr 5 Rozdział II, - każdorazowe przekazani brudnej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na dowodzie/druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo-ilościową sporządzoną na dwóch egzemplarzach dla każdej ze stron, - rodzaj dokumentacji zdawczo- odbiorczej ustali zamawiający w porozumieniu z wykonawcą. - wymaga się od Wykonawcy zapewnienia (przez cały okres trwania umowy): dostarczenia dostatecznej ilości druków protokołów zdawczo-odbiorczych, stosowania środków piorących, chemicznych i dezynfekcyjnych, które posiadają wymagane atesty, zezwolenia i opinie. - maksymalny czas wykonania usługi do 24 godzin licząc od momentu odbioru brudnej bielizny, w przypadku materacy, koców, poduszek, dopuszcza się realizacje usługi do 48 godzin, - w przypadku, gdy termin odbioru brudnej bielizny przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy , odbiór bielizny nastąpi w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Jeżeli okres dni ustawowo wolnych od pracy jest dłuższy niż 48 godzin, termin wykonania usługi będzie uzgadniany indywidualnie z Wykonawcą, - transport brudnej bielizny odbywać się będzie środkami transportu będącymi pod nadzorem PPIS właściwego dla Wykonawcy. Transport brudnej i czystej bielizny powinien odbywać się oddzielne lub komorami całkowicie oddzielonymi, w pełni odizolowanymi, z podzielnymi szczelnie zamykanymi drzwiami. W wyjątkowych przypadkach kiedy transport odbywa się jednym samochodem, najpierw dowożona jest czysta bielizna, następnie zabierana brudna bielizna. Przed ponownym skierowaniem samochodu z czysta bielizną, winien on być ponownie dezynfekowany. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo udostępnić książkę dezynfekcji transportu, którym przewożona jest bielizna. - wykonawca będzie odpowiadać za przyjęty ładunek brudnej bielizny szpitalnej z chwila jego pobrania i załadunku, - wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć ładunek brudnej bielizny szpitalnej przed uszkodzeniem, dostępem osób trzecich, wpływem czynników zewnętrznych oraz wpływem ładunku na otoczenie, b) pranie brudnej bielizny: - Wykonawca gwarantuje nie mieszanie bielizny szpitalnej z bielizną z innych placówek, - pranie bielizny powinno odbywać się według procedur dostosowanych do stanu zabrudzenia i gwarantujących wysoką jakość wypranej odzieży (zarówno pod względem bakteriologicznym i higienicznym), - od Wykonawcy wymagać się będzie stosowania technologii prania zleconej przez nadzór sanitarno epidemiologiczny w odniesieniu do poszczególnych oddziałów szpitalnych. - usługa prania winna być wykonana przy użyciu środków piorących dopuszczonych do obrotu na polskim rynku, posiadających odpowiednie certyfikaty, pozytywne opinie PZH (lub innej równoważnej jednostki), a w przypadku bielizny niemowlęcej i pieluch w procesie prania wykorzystuje środki posiadające również pozytywna opinię Instytutu Matki i Dziecka, Centrum Opieki nad Dzieckiem (lub innej równoważnej jednostki), - Wykonawca zobowiązuje się do osobnego prania i dezynfekcji bielizny noworodkowej w warunkach zgodnych z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, - pranie bielizny skażonej winno odbywać się w oddzieleniu od innej bielizny, - cykl prania i dezynfekcji bielizny (czas, temperatura, stężenie środka dezynfekcyjnego) musi być dostosowane do pranego materiału zgodnie z instrukcja producenta, - Wykonawca powinien oddzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je, tzn. przeszyć na maszynie szwem ciągłym, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć suwak, gumki, uzupełnić troki, napy, guziki, itp. ponosząc koszty potrzebnych/użytych materiałów, - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za rzeczy uszkodzone w czasie prania, maglowania, prasowania, jak również w czasie transportu. Jeżeli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca ponosi koszty związane z jej odkupieniem, c) dostawa i transport czystej bielizny: - dostawa czystej bielizny odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wykonywania usług pralniczych stanowiących Załącznik nr 5 Rozdział II, - czysta bielizna powinna być szczelnie zapakowana w worki foliowe a w czasie transportu w dodatkowy worek tak aby zabezpieczyć bieliznę przed powtórnym zabrudzeniem, - czysta bielizna będzie posegregowana asortymentowo w opakowaniach zabezpieczającym przed powtórnym zabrudzeniem, umożliwiających odbiór rodzajowo-asortymentowy bez koniczności otworzenia opakowania oraz potwierdzenia, że jest to bielizna Zamawiającego, - czysta posegregowana asortymentowo bielizna przekazywana będzie bezpośrednio do punktu z którego została zabrana. Bielizna otrzymana z pralni w uszkodzonych opakowaniach jednorazowych zostanie zwrócona do ponownego kompleksowego wykonania usługi na koszt Wykonawcy, - Wyprana bielizna szpitalna musi być prasowana lub maglowana, poskładana i posegregowana wg rodzajów (poszewki, poszwy, prześcieradła, podkłady i inne), wg nazw oddziałów oraz opakowana w folię zabezpieczającą przed zabrudzeniem podczas transportu. Bielizna po wypraniu wraca do punktu z którego została zabrana. - każdorazowe przekazanie czystej bielizny musi być potwierdzone pisemnie przez upoważnionych przedstawicieli stron na druku przekazania zawierającym specyfikację asortymentowo-ilościową. d) ocena stanu higienicznego: - Wykonawca zobowiązany jest do okresowego wykonywania badań mikrobiologicznych bielizny wydawanej Zamawiającemu. Wyniki badań mikrobiologicznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przynajmniej raz w kwartale, - Wykonawca na prośbę Zamawiającego dostarczy kopię dokumentacji z kontroli przeprowadzonych przez właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną co najmniej jeden raz na pół roku, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania audytów (w przedmiocie realizacji przedmiotu umowy) u Wykonawcy - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania własnych wymazów czystościowych z czystej bielizny dostarczonej przez Wykonawcę (posiewy pobierane bezpośrednio z bielizny przed wyładowaniem z wozu dostawczego). W przypadku stwierdzenia patogenów chorobotwórczych z pobranych prób prania, Zamawiającemu w ramach usługi z danego dnia przysługuje prawo do zwrotu kosztów prania za zakwestionowaną partię prania, e) pozostałe warunki: - bielizna szpitalna jest odbierana w rozliczeniu sztukowym i oddawana Szpitalowi w tym samym systemie, natomiast rozliczenie finansowe za bieliznę następuje w przeliczeniu na kilogramy bielizny czystej, - bielizna wilgotna, wygnieciona i niedoprana podlega natychmiastowemu zwrotowi do Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć suchą bieliznę w ilości i rodzaju zwróconej bielizny, - organizacja transportu, załadunki i rozładunku czystej bielizny szpitalnej będzie wykluczała kontakt czystej bielizny z brudną, - transport bielizny czystej i brudnej po ciągach komunikacyjnych Zamawiającego ma się odbywać w wózkach z komorą zamkniętą, lub wózkach/kontenerach siatkowych zabezpieczonych pokrowcami tekstylnymi, dostarczonymi na czas trwania umowy przez Wykonawcę w ilości wynikającej z wielkości dostaw. Dezynfekcja wózków/kontenerów leży po stronie Wykonawcy i winna być ewidencjonowana. - warunki reklamacji – bielizna źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami brudu), niewyprasowana, uszkodzona lub niewłaściwie pocerowana, zostanie przekazana Wykonawcy do ponownego prania lub naprawy w oparciu o protokół Reklamacyjny, - czas realizacji zgłoszenia reklamacji lub naprawy wynosi max 7 dni od chwili zgłoszenia. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o ilości bielizny pozostawionej do naprawy lub odplamiania, - w przypadku awarii lub zdarzeń losowych, których nie dało się przewidzieć, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych trudnościach w zakresie terminowego wykonania usługi oraz zabezpieczy prawidłowe wykonanie usługi na własny koszt przez inny podmiot wykonujący takie usługi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi przez podmiot trzeci, - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. - Wykonawca ma obowiązek określenia telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy, 8. Wymagania dotyczące zatrudnienia na Umowę o pracę: a. Na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności: transportu bielizny (w tym także załadunek, rozładunek), prania, dezynfekcji, suszenia, maglowania, prasowania, odplamiania, czyszczenia chemicznego, składania, segregacji i pakowania bielizny oraz czynności szwalniczo-krawieckich pod groźbą zapłaty kary umownej lub w przypadku powtarzających się naruszeń w tym zakresie – rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), b. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed przystąpieniem do realizacji usługi, przedłoży Zamawiającemu informację na temat ilości osób zatrudnionych na Umowę o pracę, ze wskazaniem czynności, które dana osoba będzie wykonywała w zakresie realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniem zawartym w pkt. a). c. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, każdorazowa na żądanie zamawiającego i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w pkt. a). W tym celu wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisani o ochronie danych osobowych. d. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umów o prace z pracownikami fizycznymi wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w pkt. a, – w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. c), będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w pkt. a). e. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy jeżeli Wykonawca, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w pkt. c), nie udokumentuje, że pracownicy fizyczni wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w pkt. a), są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Uwaga: - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający nie przewiduje powtórzenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
98311000-6
98315000-4
98393000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną opinię Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca spełnia warunki wymagane dla prania bielizny i pościeli szpitalnej. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia opinii Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca spełnia warunki wymagane dla prania bielizny i pościeli szpitalnej. z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 000,00 zł. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnej na dzień złożenia ważnej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykaz co najmniej 2 usług pralniczych o wartości min. 150 000 zł każda na rzecz podmiotów leczniczych ze szczególnym uwzględnieniem szpitali (w przypadku składania oferty wspólnej, przedmiotowy warunek wykonawcy musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia wykazu usług zgodnie z Załącznikiem nr 8 z zastrzeżeniem art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Ocena powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów zgodnie z regułą spełnia - nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości min. 200 000,00 zł b) opinię Inspektora Sanitarnego, że Wykonawca spełnia warunki wymagane dla prania bielizny i pościeli szpitalnej. c) wykazu co najmniej 2 usług pralniczych o wartości min. 150 000 zł wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – Załącznik nr 8,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 9, b) Zatwierdzony harmonogram wykonywania usług pralniczych – Rozdział II Załącznik nr 5 c) Zatwierdzony Wykaz bielizny do prania – Rozdział II Załącznik nr 6 d) Zatwierdzone rodzaje bielizny – Rozdział II Załącznik nr 7 e) wykaz środków piorących i dezynfekujących, które będzie stosował Wykonawca przy realizacji usługi.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin rozpatrzenia reklamacji w dniach roboczych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 Zmiany ogólne: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana literówek, systematyki umowy, d) zmiana podstaw prawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, e) zmiana podwykonawców, f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.) 1.2 Zmiany rzutujące na wynagrodzenie, w związku ze zmianą: a) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579) polegającej na: a) zmianie stawki od towarów i usług, b) zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być rzetelnie uzasadniona przez wykonawcę z podaniem szczegółowej kalkulacji kosztów i zaakceptowana przez zamawiającego. b) Innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 1.3 Zmiany rzutujące na zmianę terminu wykonania: a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b) przedłużająca się procedura przetargowa. c) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscy w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKACJACY Z ART. 13 RODO. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności: 1. wykonawcy będącego osobą fizyczną, 2. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 3. pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, tel. 68 475 76 00;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 jest Pan Krzysztof Pukaczewski: adres e-mail: iod@szpitalnawyspie.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: Usługa prania bielizny szpitalnej na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, znak sprawy: SNW/ZP-371-41/2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

  
 

Załączniki