Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x

Opieka Długoterminowa

02.01.2012

Zakłady Opieki Długoterminowej

Kierownik
 
Otylia Schönborn - magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 
Personel
 
Zastępca Kierownika - Bożena Dyderska
 
Lekarze pracujący na oddziale:
 • Wiesław Sarnecki - specjalista geriatrii, specjalista chorób wewnętrznych
 • Katarzyna Gemińska - specjalista geriatrii, lekarz chorób wewnętrznych
Pozostały personel pracujący na oddziale:
 • Technik fizjoterapii - Edyta Kwaśniewska
 • Technik fizjoterapii - Aleksandra Krysiak
 • Technik fizjoterapii - Anna Sulczewska
 • Licencjat fizjoterapii - Krzysztof Wilgosz
 • Psycholog - mgr Maria Firlik
 • Specjalista pracy socjalnej - Anna Szuszka
 • Logopeda - Małgorzata Niżnik
 • Terapeuta zajęciowy - Anna Witczak
 • Technik fizjoterapii - Julian Oleksyk
Telefony
 
68 47 57 713, 513 132 890 - Kierownik zakładów ZOL i ZPO
68 47 57 704 - Fax
68 47 57 717 - Dyżurka pielęgniarek ZOL
68 47 57 702 - Dyżurka pielęgniarek ZPO
 
Zakres usług
 • Stacjonarna opieka długoterminowa
Opieka długoterminowa realizowana w ramach Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego i Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest świadczeniem medycznym, które skierowane jest do osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, ze znacznym deficytem w zakresie samoopieki, ale niewymagających pobytu w szpitalu. Wymagających całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki i pielęgnacji. Polega na kompleksowym rozwiązywaniu problemów zdrowotnych osób przewlekle chorych, skupia się na pielęgnacji, kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz rehabilitacji.
Do stacjonarnych zakładów opieki długoterminowej o profilu ogólnym nie mogą być przyjmowane osoby kwalifikujące się do domów pomocy społecznej lub u których podstawowym wskazanie jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
Decyzje o przyjęciu podejmuje kierownik w porozumieniu z lekarzem w oparciu o dokumentację.
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa jest to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci opieką nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem i pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej.
Celem pielęgniarskiej opieki długoterminowej jest zapewnienie pacjentom chorym świadczeń w warunkach domowych oraz przygotowanie chorego (i jego rodziny) do samoopieki i samopielęgnacji, kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością.
 
O zakładach
 
Zakłady Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy dysponuje 23 miejscami natomiast Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dysponuje 30 miejscami.
Zakłady dysponują pokojami dziennego pobytu z RTV oraz salą rehabilitacyjną z bogatym wyposażeniem w sprzęt i aparaturę do rehabilitacji. Zakłady są w pełni dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Pacjenci objęci są kompleksową opieką doświadczonego zespołu lekarskiego i pielęgniarskiego, psychologa, logopedy, pracownika socjalnego oraz terapeuty zajęciowego.
 
Procedura przyjęcia do ZPO lub ZOL
 
Decyzję o przyjęciu chorego do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego lub Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego), lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą kwalifikacji pacjenta do udzielenia świadczeń w ZOL (do ZOL o profilu ogólnym może zostać przyjęty pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, w przebiegu choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskał od 0 do 40 pkt.)
 • wniosek pacjenta o umieszczenie w zakładzie, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • aktualną decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.
Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika naszego zakładu, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o kwalifikacji osoby do pobytu w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba zostaje umieszczona na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o skierowaniu do ZPO lub ZOL wydawane są na pobyt czasowy, który wynosi do 6 miesięcy. Pobyt pacjenta może ulec skróceniu lub przedłużeniu w zależności od dokonywanej co miesiąc oceny stanu pacjenta w skali Barthel.
 
Procedura przyjęcia objęcia pielęgniarską opieką długoterminową
 
Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej sprawowanej w warunkach domowych mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy, niezdolni do samoopieki, którzy w ocenie zmodyfikowaną skalą Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów.
 
Dokumentacją wymaganą do objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest:
 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (według wzoru)
 • kwalifikacja pielęgniarki opieki długoterminowej (skala Barthel)
Okres objęcia chorego pielęgniarska opieką długoterminową jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta. Ocena jego stanu samoobsługi odbywa się, co miesiąc. W przypadku, gdy pacjent uzyskał więcej niż 40 punktów wg zmodyfikowanej skali Barthel , NFZ nie finansuje dalszego objęcia pielęgniarską opieką długoterminową.
 
Odpłatność pacjentów za pobyt w ZPO lub ZOL
 
Osoba przebywająca w ZPO lub ZOL ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów pomocy społecznej, osoby przebywającej w ZOL.
Sposób i tryb kierowania osób do ZOL oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa RMZiOS z dnia 30 grudnia 1998r. W sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz.U.Nr 166 z 1998r. Poz. 1256).
 
Galeria zdjęć Zakładów Opieki Długoterminowej
« powrót

Załączniki