Portal internetowy Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze. Polityka prywatności dotycząca wykorzystywania plików cookies określona jest w dokumencie dostępnym w zakładce "Dla pacjenta".
x

Przetargi

07.02.2019

Żywienie pacjentów

 
 


Ogłoszenie nr 511682-N-2019 z dnia 2019-02-07 r.

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 97794709400000, ul. ul. Pszenna  2 , 68200   Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 4757600, 4757615, e-mail zp@szpitalnawyspie.pl, faks 684 757 700.
Adres strony internetowej (URL): www.szpitalnawyspie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.szpitalnawyspie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w zamknietej kopercie - posłaniec, drogą pocztową, osobiście
Adres:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200 Żary pokt. nr 14 Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
Numer referencyjny: SNW/ZP-371-5/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów po przez produkcję 3 posiłków dziennie dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach i w Lubsku przez Wykonawcę poza obiektami Zamawiającego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Żarach Zadanie nr 2 – usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku 2. Odbiór posiłków od Wykonawcy i dostarczenie ich do oddziałów szpitalnych odbywać się będzie transportem Zamawiającego, gdy odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego ( Lubsko – ZOL, ul. Poznańska 2, Żary – ul. Pszenna 2) nie jest większa niż 5 km. A w pozostałych przypadkach dostarczenie posiłków do w/w oddziałów szpitalnych odbywać się będzie staraniem (transportem) i na koszt wykonawcy. 3. Realizacja usługi powinna być zgodna z obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi kwestię żywienia m. in.: • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz.1541 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej. • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. 2007 nr 80, poz. 545 z póź. zm.) • Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające durektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG 4. Dodatkowo usługa powinna być realizowana w oparciu o normy z 2018 roku opracowane przez Instytut żywności i żywienia oraz o obowiązujące publikacje: • „Dietetyka Żywienie zdrowego i chorego człowieka” wyd.4, Helena Ciborowska, Anna Rudnicka, Warszawa 2018 • Normy żywienia człowieka Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Jarosz Mirosław, Bułhak-Jachymczyk Barbara. PZWL warszawa 2018 • Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach, prof. dr. hab. n. med. Mirosław Jarosz IŻŻ warszawa 2011 • Żywienie dzieci w zdrowiu i chorobie dr hab. M. Krawczyński Kraków 2015 • Zasady racjonalnego żywienia, zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego, Urszula Pelzner, Lucjan Szponar, Halina Turlejska , ODDK, Gdańsk, 2014. 5. Przewidziana ilość całodobowych posiłków wynosi miesięcznie około 2800 posiłków dla pacjentów w Żarach i około 1200 posiłków dla pacjentów w Lubsku. Liczba ta jest zależna od obłożenia szpitala. 6. Zasady przygotowywania posiłków: - Posiłki powinny być zapakowane na kuchni wykonawcy w pojemniki GN, szczelnie zamknięte i umieszczone w pojemniki termoizolacyjne. Czynności te powinny być wykonane w specjalnym miejscu wyznaczonym do pakowania posiłków z zachowaniem wszystkich zasad higieny. - POSIŁKI POWINNY ODPOWIADAĆ wszelkim rygorom recepturowym, smakowym i estetycznym. Proponowane w jadłospisach potrawy nie mogą się powtarzać przez okres 10 dni. Jadłospis musi posiadać wyszczególnioną gramaturę poszczególnych potraw i produktów. - Porcjowanie posiłków odbywa się w kuchenkach oddziałowych zamawiającego przy użyciu specjalnych porcjonerów dostarczonych przez wykonawcę, które pozwalają dokładnie odmierzyć wielkość porcji. - Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi, najnowszymi normami żywieniowymi opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, z przepisami prawa z zakresu higieny żywienia. - Dostarczone posiłki musza być świeże z bieżącej produkcji dziennej bez dodatkowej obróbki technologicznej. Posiłki muszą być przygotowane ze świeżych i naturalnych produktów wysokiej jakości, nie dopuszcza się stosowania mięsa garmażeryjnego przy produkcji potraw mięsnych. - Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania dla pacjentów szpitala posiłków z uwzględnieniem właściwej jakości w zakresie zawartości kalorii i składników odżywczych, pokarmowych, urozmaicenia, objętości i wagi potraw, sezonowości przewidzianych dla poszczególnych grup pacjentów i diet zgodnych z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie żywienia w szpitalach - Bezwzględnie wymaga się zgodności diet z jednostką chorobową ze szczególnym uwzględnieniem produktów dozwolonych i zakazanych oraz technologii sporządzania posiłków. - Na całodzienne wyżywienie składają się 3 główne posiłki ( śniadanie obiad kolacja )i 4 posiłki dla diety cukrzycowej, dzieci i pacjentów w Zol w Lubsku ( śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) uwzględniające podstawowe składniki i produkty spożywcze o wysokiej jakości stosowane w żywieniu dietetycznym. W Indywidulnych przypadkach liczba posiłków może ulec zmianie wg wskazań lekarza. - Podwieczorki mają być urozmaicone i zgodne z zaleceniami diety. - Wykonawca będzie dostarczał produkty suche, tj. kleik, herbata, cukier, sól, wg potrzeb Zamawiającego. - Wykonawca będzie także przygotowywał posiłki tradycyjne w okresie świąt (Boże Narodzenie i Wielkanoc) na zlecenie Zamawiającego. - Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowością przygotowywania posiłków w dziale żywienia przez podległy personel. - Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania szczegółowych wymagań dietetycznych z dietetykiem szpitala zamawiającego i uwzględniać wszystkie jego uwagi. - Posiłki przygotowywane i dostarczone będą na podstawie pisemnego dziennego zapotrzebowania z podziałem na oddziały szpitalne i rodzaje diet składane wykonawcy przez dietetyka. Ewentualne domawianie diet na bieżąco będzie odbywać się droga telefoniczną. - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ilościowych np. niewłaściwa gramatura potraw, niewłaściwa ilość posiłków lub jakościowych, np. niewłaściwa temperatura posiłków zamawiający sporządzi protokół zwrotu posiłku a wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. W przypadku powtarzających się nieprawidłowości zamawiający może zastosować kary umowne opisane w projekcie umowy. - W przypadku serwowania posiłków na oddział OIOM wykonawca dostarczy je w postaci indywidualnych tac żywieniowych/ jednorazowe opakowania. - Wykonawca jest zobowiązany do pobierania próbek i przechowywania próbek podanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin od upływu dnia wydania zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. - Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w szpitalu : • Dieta podstawowa ( normalna) • Dieta łatwostrawna • Dieta wątrobowa • Dieta cukrzycowa • Dieta bogatobiałkowa • Dieta płynna wzmocniona ( sonda) • Dieta płynna • Dieta papkowata • Dieta przecierana • Dieta bezmleczna • Dieta dla dzieci 1-3 lat • inne diety będą realizowane na indywidualne zalecenia lekarza. - Wartość procentowa każdej diety w stosunku do całości przedstawia się następująco: • normalna (ok. 30%); • lekkostrawna (ok. 35%) • wątrobowa (ok. 1%); • cukrzycowa (ok. 22%); • przecierana; przecierana cukrzycowa (ok. 2%) • przecierana-sonda ( ok. 1%) • specjalna dla dzieci;(biegunkowa, normalna w wieku od 1do 3 lat) ok. 4% • papkowata (ok. 4%) • inne w zależności od zaleceń lekarza (ok. 1%) 7. Ustala się że wartość energetyczna całodziennego pożywienia powinna dostarczać 2200 kcal dla jednej osoby. Kaloryczność może być zmieniona na indywidualne zapotrzebowanie pacjenta na zlecenie dietetyka. Białko ma dostarczać 14-16% energii, tłuszcze 30%, a węglowodany uzupełniają dobowe zapotrzebowanie energetyczne. 8. Procentowy rozdział całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki w przypadku trzech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, kolacja kolejno 30-35%, 35-40%, 25-30%. W przypadku czterech posiłków dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja odpowiednio: 25-30%, 35-40%, 5-10%, 25-30%. 9. Przybliżone ilości gramowe podstawowych produktów: • Pieczywo mieszane 120g • Masło/margaryna miękka 20g • Makaron, kasza ryż ziemniaki 200-250g • Dodatki warzywne do kolacji i śniadania 50-80g • Surówki 100-150g • Sałatki 100g • Owoce surowe (dod. Do posiłki) 100-150g • Zupy mleczne 350g • Ser żółty 50g • Twaróg, 70 g • Wędlina 60-80g • Pasty 80g • Zupy obiadowe 350-400g • Mięso : • -mięsa bez kości 80-120g • - mięso z kością 150-200g • Ryby 100-120g • Potrawka , gulasz 150-180g • Dania mączne 250g 10. Posiłki powinny być urozmaicone, z uwzględnieniem zasad nowej piramidy żywieniowej, czyli Wykonawca powinien dostarczać warzywa lub owoce do każdego posiłku. Wykonawca musi dbać o różnorodność dodatków do śniadania i kolacji, tzn. różne dobro gatunkowe wędliny (co najmniej 80% mięsa, bez MMO), jajka, pasty, sałatki, ryby. Pieczywo na przemian mieszane i razowe. W posiłkach obiadowych powinny znajdować się dania naprzemiennie: mięsne, półmięsne i bezmięsne. Pieczywo na śniadania i kolacje w diecie podstawowej 50% pszenno–żytnie i 50% razowe. W diecie lekkostrawnej pieczywo mieszane a diecie wątrobowej pieczywo pszenne. Tłuszcz stosowany do pieczywa to masło 82 % naprzemiennie z margaryna miękką kubełkową w porcjach min 20g na osobę. W jadłospisach powinny występować owoce podane jako dodatek oraz mleko acidofilne, kefiry, jogurty. Kompoty podawane do posiłków powinny być przygotowywane ze świeżych lub mrożonych owoców. Dieta cukrzycowa z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli ograniczona podaż takich produktów jak: biała mąka, białe ryże i makarony, ziemniaki. Zupy mleczne do śniadania maksymalnie 3x w tygodniu tylko z węglowodanami złożonymi, nie rozgotowane, a w pozostałe dni produkty zastępcze o zmniejszonej zawartości laktozy typu jogurt, maślanka, kefir. 11. Posiłki będą odbierane od Wykonawcy w termosach będących własnością Zamawiającego. Temperatura posiłków w chwili dostarczenia do pomieszczeń dystrybucji u Zamawiającego musi wynosić: minimalna temperatura zupy, drugiego dania, płynów winna wynosić 63ºC, maksymalna temperatura produktów zimnych (sałatki, pasty, sery, itp.) 4-7 ºC. 12. Odbieranie posiłków od Wykonawcy będzie odbywać się transportem Zamawiającego (jeżeli odległość od miejsca odbioru do oddziału szpitalnego nie przekracza 5 km)lub transportem wykonawcy ( w pozostałych przypadkach) w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego,, tj.: Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Żarach -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek (dla dzieci i pacjentów z cukrzycą) 1200 -kolacja 1530 Dla pacjentów znajdujących się w oddziałach szpitalnych w Lubsku: -śniadanie 730 -obiad, podwieczorek 1200 -kolacja 1530 13. Całodzienne żywienie pacjentów sporządzane będzie na podstawie: - uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jadłospisu dekadowego (dotyczy wyżywienia całodobowego ) Uwaga: Opracowany jadłospis wraz z określoną gramaturą i wartością odżywczą ( kalorie, białka, tłuszcze, węglowodany) wszystkich potraw, na 5 dni przed wprowadzeniem do realizacji wykonawca przedkłada w celu zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi zamawiającego, natomiast jadłospisy dzienne, których podstawę stanowią zatwierdzone 10 dniowe jadłospisy należy przekazywać do poszczególnych oddziałów szpitalnych w dniu poprzedzającym dzień którego dotyczą. - uzgodnionych pomiędzy zamawiającym a wykonawcą diet, z tym że, diety indywidualne będą wykonywane wg zaleceń lekarza. 14. Obowiązki Wykonawcy: - Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania o zmianach w jadłospisach, których wcześniej nie mógł przewidzieć, - Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania w opracowywanych jadłospisach potraw zgodnych z tradycją świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, - Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia natychmiastowego działania i likwidacji wszystkich nieprawidłowości zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zatrucia pokarmowego z winy wykonawcy, jeśli wina zostanie mu udowodniona - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania Dobrej Praktyki Higienicznej, Dobrej Praktyki Produkcyjnej, systemu Analiza Ryzyka i Kontroli Punktów Krytycznych (HACCP) oraz oświadcza, że do produkcji będzie używał tylko produktów dobrej jakości. - Wykonawca jest zobowiązany do Przedstawiania zamawiającemu wyników kontroli nadzoru sanitarnego w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń kuchni, w której są przygotowywane posiłki, a także w zakresie oceny jadłospisów i posiłków przygotowywanych dla zamawiającego bezzwłocznie po ich uzyskaniu, jednocześnie zastrzega sobie prawo do kopii protokołów pokontrolnych - Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Posiłków trzy razy dziennie przez wszystkie dni w roku. - Wykonawca ma obowiązek odbierania od Zamawiającego odpadów pokonsumpcyjnych ok. 50l w skali miesiąca. - Wykonawca ma obowiązek mycia i dezynfekcji termosów termoizolacyjnych stanowiących własność Zamawiającego, - Wykonawca zapewni możliwość doprowiantowania pacjentów, które odbywać się będzie drogą telefoniczną jednak nie prędzej niż: • doprowiantowanie do śniadania – do godz. 7:15 • doprawiantowanie do obiadu – do godz. 11:15 • doprawiantowanie do kolacji – do godz. 14:00 15. Uprawnienia Zamawiającego: - Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli przez upoważnionego przez siebie pracownika w kuchni wykonawcy przygotowującej posiłki: a) czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu przy produkcji. b) stosowanych surowców, gramatury, przebiegu procesów technologicznych, c) higieny sporządzania posiłków, d) higieny środków transportu. e) Badań okresowych osób zatrudnionych przy przygotowywaniu posiłków. - Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji związanej z żywieniem w celu oceny wywiązywania się wykonawcy ze zobowiązań. - Upoważniony pracownik zamawiającego ma prawo do kontrolowania: temperatury dostarczanych posiłków, oceny organoleptycznej, estetyki , walorów smakowych dostarczanych posiłków oraz punktualności dostawy posiłków, wyniki kontroli będą dokumentowane w książce kontroli żywienia. 16. UWAGA! - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedno z dwóch zadań. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp. 17. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. - Wymagany termin płatności faktury – od 21 do 30 dni, licząc od dnia doręczenia faktury zamawiającemu, - Zaoferują stałość cen przez okres trwania umowy - Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.) pracowników wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przygotowanie posiłków, gotowanie posiłków, dostarczanie posiłków. 18. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przygotowanie posiłków, gotowanie posiłków, dostarczanie posiłków. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy PZP w związku z wymaganiami, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób: a) Realizacja zamówienia w zakresie czynności określonych SIWZ przez cały okres trwania umowy odbywać się będzie przy udziale minimalnej wymaganej ilości osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. przygotowanie posiłków, gotowanie posiłków, dostarczanie posiłków zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.). b) Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności, o których mowa w pkt. a) przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji usługi oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. c) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. d) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. e) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ w Rozdziale III. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności. f) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 15894220-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55321000-6
55322000-3
55521200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
12      
12      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku : - decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związana z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych. - Wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, - certyfikat potwierdzający, ż wykonawca opracował, wykonuje i utrzymuje stała procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wartość ubezpieczenia, min. 800 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców. b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. UWAGA! W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców. c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), e) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4) do SIWZ
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – wartość ubezpieczenia, min. 800 000,00 zł , b) decyzja właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związana z produkcją i obrotem żywności w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych. c) aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
a) aktualny certyfikat systemów jakości HACCP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie do dysponowania tymi środkami oraz aktualna decyzja Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego zatwierdzająca środek transportu do służący do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu środków spożywczych, b) zatwierdzony formularz organizacyjno-techniczny (Załącznik nr 5),
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00
termin płatności 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy dopuszczonych zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy pzp oraz w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. c) w zakresie jakości (na wyższą) zaoferowanych produktów przy zachowaniu lub obniżeniu ceny, d) przedmiotu zamówienia, gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. e) zmiana diet, jak również zmiana ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości leczonych pacjentów. f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.). 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE a) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 1-3 Ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986) polegającej na: a) zmianie stawki od towarów i usług, b) zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, c) zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę z powyższego tytułu. Każdorazowa zmiana wynagrodzenia z przyczyn wskazanych wyżej winna być rzetelnie uzasadniona przez wykonawcę z podaniem szczegółowej kalkulacji kosztów i zaakceptowana przez zamawiającego. b) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 14 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, przez podmiot zatrudniający wpływa na koszty realizacji przedmiotu zamówienia. W tym przypadku stosuje się przepis art.135 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215). 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA ZMIANĘ TERMINU WYKONANIA a) Możliwe jest przedłużenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości umowy. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp, tj.: nazwy i adresu, informacji dotyczących ceny. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego punktu wzoru formularza ofertowego. Zastrzeżone informacje winny być odpowiednio oznaczone na właściwym dokumencie widocznym napisem NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA, INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA* W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI, i złożone w odrębnej kopercie wewnętrznej, a na ich miejscy w dokumentacji należy zamieścić stosowne odsyłacze.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-15, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
XXIII. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKACJACY Z ART. 13 RODO. W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności: 1. wykonawcy będącego osobą fizyczną, 2. wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 3. pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 4. członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, tel. 68 475 76 00;  inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 jest Pani Agnieszka Oskierko-Liczner: adres e-mail: iod@szpitalnawyspie.pl;  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, pod nazwą: żywienie pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2, znak sprawy: SNW/ZP-371-5/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a także w przypadku zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Usługa zywienia pacjentów Szpitala w Żarach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów po przez produkcję 3 lub 4 posiłków dziennie dla pacjentów oddziałów szpitalnych w Żarach przez okres 12 miesięcy zgodnie z wytycznymi określonymi w Formularzu organizacyjno technicznym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894220-9, 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Usługa żywienia pacjentów Szpitala w Lubsku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia dotyczy usługi żywienia pacjentów Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2 i obejmuje świadczenie kompleksowych usług całodziennego żywienia dla pacjentów po przez produkcję 4 posiłków dziennie dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo Leczniczego (ZOL) w Lubsku przez okres 12 miesięcy zgodnie z wytycznymi określonymi w Formularzu organizacyjno technicznym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15894220-9, 55321000-6, 55322000-3, 55521200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
częstotliwość odbioru resztek pokarmowych 20,00
termin płatności 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


 
 
« powrót

Załączniki